Автоматика систем безпеки та охорони праці

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.21
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: старший викладач Ташак Мирослава Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗС 18. Сприйняття і розуміння принципів та напрямів забезпечення технічної безпеки та підвищення надійності систем. КУ 3. Проведення експериментів, їх опрацювання та критичне оцінювання отриманих результатів для перевірки надійності та безпечності виробництв. ПН 2. Застосовувати свої знання для фахового консультування з техніки безпеки на об'єктах економіки та практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Безпека експлуатації інженерних систем і мереж Інформаційні технології безпеки праці та техногенної безпеки Безпечна експлуатація будівель та споруд Кореквізити: Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв Пожежна безпека
Короткий зміст навчальної програми: Роль та місце технічних систем в організації безпеки об’єктів. Класифікація технічних систем безпеки об’єктів. Нормативна база щодо створення технічних засобів безпеки та застосування технічних систем для захисту об’єктів. Системи забезпечення охорони об’єктів: внутрішня та периметрова охоронна сигналізація, охоронний відеонагляд та відеоконтроль, системи запобігання крадіжкам. Різновиди, критерії вибору, правила встановлення та експлуатації. Системи контролю та управління доступом на об’єктах: іх призначення. Технічні засоби контролю та технічні засоби обмеження доступу. Їх різновиди, критерії вибору, правила встановлення та експлуатації. Системи протипожежного захисту об’єктів: пожежна сигналізація та пожежна автоматика, системи пожежогасіння, системи оповіщення та керування евакуацію. Технічні засоби систем протипожежного захисту об’єктів, критерії їх вибору, принципи розміщення та експлуатації. Канали витоку і несанкціонованого доступу до інформації на об’єктах. Технічні системи та засоби блокування каналів витоку інформації. Критерії їх вибору, правила встановлення та експлуатації. Система оповіщення працівників потенційно небезпечних об’єктів та населення при виникненні або загрозі виникнення техногенної надзвичайної ситуації. Технічні засоби системи, правила їх встановлення та експлуатації. Поняття про інтегровані технічні системи безпеки об'єктів. Рішення для різних об’єктів.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%) включає: теоретичний матеріал (60%); індивідуальні завдання практичних робіт (40%).
Рекомендована література: 1. Кодекс цивільного захисту України (ВВР, 2013, № 34-35, ст. 458). 2. ДСТУ Б ЕN 12845:2011. Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування. 3. ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013. Стаціонарні системи пожежогасіння. Дренчерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування. 4. ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення. 5. ДБН В.2.5-56:2014. Інженерне обладнання будівель і споруд. Системи протипожежного захисту. 6. Єсін В. І. Безпека інформаційних систем і технологій: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»] / В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 632 с. 7. Іванченко С.О. Технічні канали витоку інформації. Порядок створення комплексів технічного захисту інформації. Навчальний посібник / Іванченко С.О., Гавриленко О.В., Липський А.О., Шевцов А.С. – К. : ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2016. – 104 с.