Техногенні загрози та засоби захисту

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.22
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.ф.-м.н., доцент Качан Степан Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: ЗН.4. Знати правові та етичні норми для оцінки професійної діяльності, розроблення та реалізації соціально-значущих проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі. УМ.7. Аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, нещасного випадку на виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки. КОМ1. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. КОМ 2. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою КОМ 3. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу АіВ1. Здатність адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ 4. Здатність враховувати соціально-політичні процеси в України, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності Безпека експлуатації будівель та споруд Безпечна експлуатація інженерних систем і мереж Супутні і наступні навчальні дисципліни Безпека технологічних процесів Гігієна праці та професійні захворювання Страхування професійних ризиків
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Техногенні загрози та засоби захисту » об’єднує систему знань і навиків з питань безпеки під час виконання професійних обов’язків персоналом об’єктів господарювання. Глобальні техногенні аварії і катастрофи стають останнім часом, як це не парадоксально, звичним явищем нашого повсякденного життя. Мало не щодня ми є свідками, а нерідко, на жаль, учасниками та жертвами «рукотворних» катаклізмів – пожеж, масштабних залізничних, авіа- й автомобільних катастроф, масових захворювань і отруєнь людей. Донедавна все це сприймалося як неминуче й неприборкане лихо, а отже, боролися швидше не з ним, а його важкими, подекуди трагічними наслідками. Чимало аргументованих відповідей на ці та інші вкрай актуальні запитання можна знайти у спецкурсі «Техногенні загрози та засоби захисту». В курсі розглянуті основи цивільного захисту як комплекс організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, котрі реалізують державні органи виконавчої влади, підприємства, установи й організації, зокрема, громадські, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідувати їх наслідки. Власне, спецкурс дає студентові змогу чітко зорієнтуватися у з’ясуванні причин виникнення та характеру тих чи інших надзвичайних ситуацій, а надалі – прийняти вчасні й адекватні заходи захисту та усунення їх наслідків. Також, в спецкурсі «Техногенні загрози та засоби захисту» подана розгорнута схема функціонування систем державного управління безпекою у цій сфері та нагляду.
Методи та критерії оцінювання: У процесі поточного та семестрового контролів використовуються наступні методи контролю результатів навчання здобувачів освіти: тестування , бліц-опитування , усне опитування. Оцінювання рівня освоєння студентами теоретичного матеріалу курсу відбувається у вигляді проходження тесту у ВНС ( тести на достовірність, відповідність, впізнання) по завершенню вивчення лекційного розділу. Лектор призначає дату та час проходження тестування. На виконання практичних робіт за індивідуальними завданнями (розрахункові завдання, аналіз виробничої ситуації) ? оцінка якості і повноти виконання індивідуальних завдань, усне опитування. Розрахунково-графічна (контрольна) робота ? оцінювання на основі аналізу наступних факторів: правильність виконання розрахункової частини роботи; правильність виконання ілюстративного матеріалу; дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи. Диференційований залік визначається за сумою балів по усіх видах робіт. Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Формою семестрового контролю навчальної дисципліни «Техногенні загрози та засоби захисту» є диференційований залік, тому семестрова оцінка виставляється як сумарна за результатами поточного контролю усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою , а саме: ? max 60 балів за засвоєння теоретичного матеріалу 15 лекцій (тестування у ВНС; кількість балів за кожну з лекцій обумовлена складністю навчального матеріалу, об’ємом навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання); ? max 10 балів за виконання практичних робіт (max 5 балів за роботу, з яких 3 бали ? за правильність виконання індивідуального завдання, 2 бали ? за систематичність роботи та рівень знань, продемонстрований в усних відповідях); ? max 30 балів за виконання розрахунково-графічної роботи (max 9 балів за правильність виконання розрахункової частини, max 20 балів за правильність виконання ілюстративного матеріалу та формулювання висновків, max 1 бал за дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи). Заочники виконують дві контрольні роботи (по 20 балів).
Рекомендована література: 1.Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 439 с. 2.О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 3.Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 4. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Карп’як Н.М., Вахула О.М., Мохняк С.М., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., Дацько О.С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А.С., Скіра В.В., Гельжинський І.І. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с. 5.Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К.: , 2004. – 328с. 6.Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 7.Сильнодіючі отруйні речовини і захист від них. Військвидат. - 1989. 8.Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробників з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Київ -1995 р. 9.Будівельні норми та правила В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборни»

Техногенні загрози та засоби захисту (курсова робота)

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.23
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.ф.-м.н., доцент Качан Степан Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасний стан електротравматизму в електроустановках та причини його високого рівня в Україні; • основи теорії електробезпеки; • системи захисту від ураження людини електричним струмом; • формування сучасної нормативної бази та принципів створення електричних мереж з гарантованим рівнем електробезпеки; • законодавчі та нормативні документи з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Електротехнічні системи електроспоживання; • Основи охорони праці, цивільна безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Стан і проблеми електробезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Критерії електробезпеки. Концепція підвищення рівня безпеки. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Засади синтезу електричних мереж з підвищеним рівнем електробезпеки. Моніторинг небезпек виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту на енергетичних об’єктах. Практика електробезпеки. Види захисту від ураження електричним струмом. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Методи та критерії оцінювання: • написання курсової роботи
Рекомендована література: • Маліновський А.А., Никонець Л.О., Гапанович В.Г. Теорія та практика електробезпеки, навчальний посібник для студентів базового напряму "Електротехніка", Львів, видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005, 243 с. • Теорія та практика електробезпеки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0906 "Електротехніка". Львів, 2003, 59 с. • Никонец Л.А., Малиновский А.А., Шелех Ю.Л. и др. Научные основы (теория) электробезопасности, Друк НВФ "Українські технології", Львів, 2008, 222 с. • Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.