Управління промисловою безпекою та охороною праці

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.25
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ступницька Н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аналізувати виробничі процеси на відповідність дотримання стандартів з охорони праці, промислової безпеки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити:Безпека технологічних процесів Виробничий травматизм та його запобігання Кореквізити: Страхування професійних ризиків
Короткий зміст навчальної програми: Правові основи працеохоронної політики в Україні. Дисципліна праці та види відповідальності за порушення у сфері охорони праці. Концептуальні основи управління охороною праці. Система державного управління охороною праці в Україні. Система державного нагляду охороною праці в Україні. Діяльність спеціально уповноважених державних органів з питань гігієни праці, пожежної безпеки, радіаційної безпеки та їх взаємодія з іншими державними наглядовими органами. Державне управління промисловою безпекою. Наукові та організаційні основи безпеки виробничих процесів і стійкості виробництв у надзвичайних ситуаціях. Підготовка та атестація керівників і спеціалістів, які експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): виконання практичних завдань за індивідуальним завданням. Екзаменаційний контроль (60 %): екзамен у письмовій формі за завданнями, які складаються з теоретичних завдань та в усній формі шляхом опитування теоретичного матеріалу курсу.
Рекомендована література: 1. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Львів, 2018. – 200с. 2. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 3. Ткачук К.Н. Правові основи працеохоронної політики України: Навчальний посібник / К.Н. Ткачук, В.М. Москальова, С.Л. Кусковець, В.В. Зацарний – Рівне:НУВГП, 2010. – 310 с. 5. Ткачук К.Н. Управління охороною праці / К.Н. Ткачук, Я.О. Мольчак, С.Ф. Каштанов – Луцьк:ЛНТУ, 2012. – 287 с. 6. Павлюк Ю.Е. Ризики небезпечних об’єктів та методика їх оцінки: Навчальний посібник / Ю.Е. Павлюк, А.В. Сибірний, О.Ф. Бабаджанова – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – 62 с.