Страхування професійних ризиків

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Литвиняк Оксана Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН 2. Знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого розвитку і методології наукового пізнання. УМ 6. Оцінювати рівень небезпеки під час виконання професійних обов’язків, виникнення надзвичайної ситуації (аварії) та можливості підрозділів, створених для виконання завдань у сфері цивільного захисту відповідної функціональної спрямованості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Гігієна праці та професійні захворювання Виробничий травматизм та його запобігання Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Зміст: Професійний ризик як кількісна міра небезпеки для людини в техносфері Методологія системного аналізу професійного ризику Моделювання ризику професійної діяльності Сутність, принципи і роль соціального страхування в системі соціального захисту Державне регулювання соціального страхування Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань
Методи та критерії оцінювання: Засвоєння теоретичного матеріалу – тестовий контроль – 60 % Виконання індивідуальних практичних завдань – 20 % Виконання розрахункової роботи (контрольної роботи) – 20 %
Рекомендована література: 1. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 2. Ткачук К.Н. Управління охороною праці / К.Н. Ткачук, Я.О. Мольчак, С.Ф. Каштанов – Луцьк:ЛНТУ, 2012. – 287 с. 3. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Практикум з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» Львів, 2018. – 240с.