Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.7
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Нагурський Олег Антонович, д.т.н., професор,
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни передбачає навчання майбутніх спеціалістів методам організації та практичним навичкам в проведенні наукового дослідження, виховати здатність до творчого пошуку, науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у виробничий процес. Вивчення навчальної дисципліни передбачає набуття здобувачам вищої освіти наступних загальних компетентностей: загальні: Здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досягненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності. Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і науково-технічної інформації. фахові: Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні проблем у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту або охорони праці. В результаті вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні набути такі програмні результати навчання: знати: Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних завдань і проблем Знати сучасні методи та інструментальні засоби досліджень та прогнозів виникнення виробничих небезпек, ризиків та можливих джерел надзвичайних ситуацій, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання вміти: Використовувати сучасні інформаційні ресурси у сфері професійної діяльності Володіти теоретико-методологічними засадами наукових досліджень комунікація: Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в трудовому процесі, з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою. Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців аварійно-рятувальних служб та формувань і широкого загалу автономія і відповідальність: Здатність адаптуватись до нових умов та самостійно приймати рішення; Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; Здатність враховувати соціально-політичні процеси в України, правові, демократичні засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності, математика, фізика, загальна хімія
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про науку/ Класифікація та основні етапи науково-дослідних робіт/ Вибір теми наукових досліджень. Визначення об‘єкта, предмета і мети наукового дослідження. Методи досліджень. Обробка результатів досліджень. Планування та проведення експерименту. Математичне планування експерименту. Факторний експеримент. ФІзичні величини та їх вимірювання
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичної роботи. Підсумковий контроль (80%, іспит): письмова робота, усна компонента.
Рекомендована література: 1. Кір’янов В.В. Основи наукових досліджень. – Рівне: НУВГП, 2008. – 286 с. 2. Документи. Звіти у сфері науки і техніки: ДСТУ 3008 95. – К.: Київ. друк. ФПУ, 1995. – 35 с. 3. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2007.- 47 с.