Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.19
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: професор, д.т.н. Нагурський О.А., доцент, к.т.н, Кіт Ю.В., доцент, к.т.н, Васійчук В.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • складання кваліфікаційного комплексного іспиту зі спеціальності «Цивільна безпека»
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю «Цивільна безпека"
Короткий зміст навчальної програми: Кваліфікаційний комплексний іспит з фаху «Цивільна безпека» є формою атестації на першому рівні вищої освіти та проводиться з метою підсумкового контролю теоретичних і прикладних знань студентів. Кваліфікаційний комплексний іспит повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів вивчених дисциплін, вміння самостійно застосовувати знання та навички для здійснення професійної діяльності у сферах професійної та цивільної безпеки, аналізувати виробничі процеси на відповідність дотримання стандартів з охорони праці, промислової безпеки, активно використовувати набуті знання та навички для фахового консультування з техніки безпеки на об'єктах економіки. Під час іспиту не тільки конкретизуються, систематизуються, а й поглиблюються та закріплюються знання з найважливіших дисциплін. На кваліфікаційний комплексний іспит з фаху виноситься матеріал із нормативних дисциплін циклу професійної підготовки навчального планубакалавра за спеціальністю «Цивільна безпека», що дозволить екзаменаційній комісії виявити сукупність знань студентів, які засвоєні ними в процесі опанування нормативних дисциплін професійної підготовки та визначити рівень їх відповідності сучасним вимогам. Державна атестація у формі кваліфікаційного комплексного іспиту з фаху за умов всебічного аналізу його результатів дозволяє з’ясувати позитивний досвід та недоліки в організації та змісті викладання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів. Кваліфікаційний комплексний іспит з фаху проводиться у формі письмових відповідей на питання екзаменаційних білетів, складених відповіднодо навчальних програм, за методикою, визначеною кафедрою цивільної безпеки.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: складання кваліфікаційного комплексного іспиту (100 %)
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с. 6. Методичні рекомендації до підготовки та проведення кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Цивільна безпека» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання / Укл. О.А. Нагурський, О.Я. Литвиняк, – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020. 15 с.