Науково-дослідна практика

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Вахула Орест Миронович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • ПН4. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі міждисциплінарної команди фахівців, включаючи навички лідерства під час їх виконання; • ЗУ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Державне управління охороною праці та техногенною безпекою 2. Основи теорії надійності 3. Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв 4. Радіаційний, хімічний та біологічний захист 5. Інженерний захист населення та територій
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей: загальні компетентності: • ЗК4. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; • ЗК9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; • ЗК14. Здатність приймати виважені рішення під час виконання робіт щодо безпеки об’єктів; • ЗК15. Організовувати роботу відповідно до встановлених професійних завдань. фахові компетентності: • СК16. Готовність до експлуатації технічних систем захисту у сфері своєї професійної діяльності; • СК19. Уміння надавати допомогу та консультації працівникам і населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: 1. Виконання індивідуальних завдань. 2. Підготовка звіту про проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. Підсумковий контроль: 3. Диференційований залік.
Рекомендована література: 1. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навчальний посібник. – 3-є видання, доповн. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2008. –272 с. 2. Державне управління охороною праці: [Електронний ресурс] : Монографія / Ткачук К. Н., Зеркалов Д. В., Ткачук К. К., Мітюк Л. О., Полукаров Ю. О.– К.: «Основа», 2013. – 348 с. 3. Ткачук К.Н., Москальова В.М., Кусковець С.Л., Зацарний В.В. Правові основи праце охоронної політики України. Навч. посібник. – Рівне:НУВГП, 2010 – 310 с. 4. .Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 5. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем. М.: Мир,1990. 208с. 6. . Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів. Наказ МНС України від 23.02.2006 р за №98. 7. Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях. Наказ МНС від 15.08.2007 р.№557. 8. 18. НАПБ 03.005 -2002. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з ВВЕР. Введені в дію 25.12.2003 9. Євдін О.М, Могильниченко В.В, Долбіков Г.Є, Волхонський С.І, Шишко С.І, Крикун О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 5. "Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них". Посібник.- К. КІМ, 2010. -472с 10. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту: Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с 11. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел СМ., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136 с.