Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.18
Кількість кредитів: 15.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: професор, д.т.н. Нагурський О.А., доцент, к.т.н, Кіт Ю.В., доцент, к.т.н, Васійчук В.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність застосовувати знання та навички для здійснення професійної діяльності у сферах професійної та цивільної безпеки; 2. Здатність аналізувати виробничі процеси на відповідність дотримання стандартів з охорони праці, промислової безпеки; 3. Здатність застосовувати свої знання та навички для фахового консультування з техніки безпеки на об'єктах економіки; 4. Здатність класифікувати та характеризувати типові радіаційно, хімічно, біологічно, пожежо та вибухо небезпечні речовини та матеріали; 5. Здатність прогнозувати вплив шкідливих та небезпечних виробничих факторів на відповідний контингент працівників, населення та довкілля, рівень ризиків та передбачити;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • всі дисципліни напряму підготовки бакалавра за кваліфікацією «Цивільна безпека»
Короткий зміст навчальної програми: Вихідні дані для виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи. Робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується на завершальному етапі навчання. Студент здійснює підготовку й написання БКР під керівництвом керівника в установлені терміни відповідно до індивідуального плану. Предметом БКР є оцінювання, аналіз, прогнозування впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів на відповідний контингент працівників, населення та довкілля, рівень ризиків та передбачити і пропонувати організаційні, технічні та інші рішення для конкретної небезпеки. Уміння використовувати інформаційні технології, сучасні операційні системи, комп'ютерну техніку, системи управління базами даних та пакети прикладних програм
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: О.А. Нагурський. Бакалаврська дипломна робота: Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для бакалаврів напряму підготовки 263 «Цивільна безпека». /Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 12с.