Експертиза проектів та технологій

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.002
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: доктор технічних наук, професор, професор кафедри цивільної безпеки Болібрух Б.В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: навчити студентів (слухачів) організовувати та здійснювати особисто експертизи проектів та технологій в галузі промислової безпеки та охорони праці.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК3 Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. фахові компетентності: ФК2 Здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, управління заходами безпеки професійної діяльності. ФК3 Здатність до проведення техніко-економічного аналізу, оцінювання ризиків, комплексного обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки.
Результати навчання: РН01 Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук, пов’язані з виробничою, техногенною та природною безпекою РН04 Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. РН08 Здійснювати техніко-економічні розрахунки заходів у сфері професійної діяльності. РН10 Доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять. РН13 Оцінити відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності. РН15 Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. РН17 Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні: Виробничий травматизм та його запобігання Безпека технологічних процесів. супутні:Техногенні загрози та засоби захисту (КР). Методологія досліджень з основами інтелектуальної власності.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Експертиза проектів та технологій» об’єднує систему знань і навичок з охорони праці та промислової безпеки під час виконання професійних обов’язків персоналом об’єктів господарювання та експертних організацій. Експертиза в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці призначається, перш за все, для встановлення механізму дії потенційно небезпечного фактору (факторів) під час проектування будівель, технологічних процесів, обладнання; причин настання нещасного випадку, а також для визначення вимог нормативно-технічних документів, невиконання яких перебуває в причинному зв’язку з нещасним випадком. Запровадження новітніх технологій та виробництв закордонного походження вимагають застосування превентивних заходів спрямованих на забезпечення безпеки працівників та захист довкілля від можливих небезпечних та шкідливих факторів виробничого обладнання. Визначення зазначених НШФ на стадії проектування є однією із пріоритетних завдань дисципліни «Експертиза проектів та технологій». В курсі розглянуті основи проведення експертиз, щодо встановлення невідповідностей (нормативних вимог, які не були виконані) у досліджуваній ситуації та встановлення наявності або відсутності причинного зв’язку з цих невідповідностей з негативними наслідками. Власне, спецкурс дає студентові змогу чітко організувати проведення експертиз за обґрунтованими методиками та відповідними нормативно-технічними вимогами. Також, в спецкурсі «Експертиза проектів та технологій» передбачено вивчення технології проведення судово-технічної експертизи щодо визначення причин виникнення та впливу НШФ на працюючих.
Опис: Експертиза в галузі промислової безпеки і охорони праці. Структурно-функціональне інформаційне моделювання при дослідженні причинних зв’язків. Експертизи проектів об’єктів будівництва. Алгоритм проведення інженерно-технічної експертизи. Механізм експертного дослідження причинності на стадії інженерно-логічного аналізу інженерно-технічної експертизи. Нормативно-правове забезпечення інженерно-технічних експертиз. Особливості підготовки матеріалів на експертизу і призначення судових експертиз у галузі промислової безпеки і технологій. Судова інженерно-технічна експертиза з безпеки виробничої та побутової сфер життєдіяльності людини в структурі криміналістичного вчення про зв’язки взаємодії.
Методи та критерії оцінювання: У процесі поточного та семестрового контролів використовуються наступні методи контролю результатів навчання здобувачів освіти: тестування , бліц-опитування , усне опитування. Оцінювання рівня освоєння студентами теоретичного матеріалу курсу відбувається у вигляді проходження тесту у ВНС ( тести на достовірність, відповідність, впізнання) по завершенню вивчення лекційного розділу. Лектор призначає дату та час проходження тестування. На виконання практичних робіт за індивідуальними завданнями (розрахункові завдання, аналіз виробничої ситуації) ? оцінка якості і повноти виконання індивідуальних завдань, усне опитування. Диференційований залік визначається за сумою балів по усіх видах робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Разом за дисципліну Практичні заняття Теоретичний матеріал заочна 40 60 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-III “Про об’єкти підвищеної небезпеки” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 р., № 15, ст. 73). 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357). 3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2002 р. № 637 “Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” [електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart03/inx03146.htm 4. Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-V “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007 р., № 29, ст. 389). 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2007 р. № 1324 “Про затвердження Порядку розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 87, ст. 3200). 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. № 493 “Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров’я населення, навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 39, ст. 1292). 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1115). 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3045). 9. Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013 р., № 34-35, ст. 458). 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 р. № 440 “Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 49, ст. 1757). 10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 37-р “Про схвалення Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 333). 11. Методика розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342. 12. Наказ Міністерства економіки України від 06 січня 2022 року № 34-22 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва та щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 118/37454, термін набрання чинності якого 01 квітня 2022 року; 13. Наказ Міністерства економіки України від 31 грудня 2021 року № 1191-21 «Про затвердження форм висновків експертизи», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2022 року за № 119/37455, термін набрання чинності якого 04 лютого 2022 року та яким, в свою чергу, затверджено, розроблені Держпраці, форми висновків експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, а також передбачено їх підписання і затвердження шляхом накладення електронних підписів з 01 березня 2022 року. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.01.98 [у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.12], зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.01.13 за № 1/22533. 2. Бордюгов Л.Г. Судова гірничотехнічна експертиза: організаційні та методичні основи/ Л.Г. Бордюгов, Г.М. Дружинін, Л.Є. Дузь, Ю.А. Кир’янов, Ю.О. Кривченко, А.А. Крупка, О.М. Моїсєєв; Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: Донеччина, 2005. – 429 с. 3. Крупка А.А. Судова гірничотехнічна експертиза: усталені форми призначення та проведення / А.А. Крупка, Л.Є. Дузь, Ю.О. Кривченко; Донецький НДІ судових експертиз. – Донецьк: Воробйов Д.М., 2010. – 80 с. 4.Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1132 від 04.12.2019 ,№ 617 від 08.07.2020) 5.Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 439 с. 6.О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 7.Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 8. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Карп’як Н.М., Вахула О.М., Мохняк С.М., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., Дацько О.С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А.С., Скіра В.В., Гельжинський І.І. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с. 9.Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко - К.: , 2004. – 328с. 10.Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 11.Сильнодіючі отруйні речовини і захист від них. Військвидат. - 1989. 12.Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробників з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. Київ -1995 р. 13.Будівельні норми та правила В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборни» 14. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.01.2011 р. № 3038-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011 р. № 34. С. 1544. Ст. 343. 15. Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687. Офіційний вісник України. 2004. № 21. С. 68. Ст. 1434
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).