Аудит безпеки праці та аналіз надзвичайних ситуацій

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Васійчук Віктор Олексійович, к.т.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення навчальної дисципліни «Аудит безпеки праці та аналіз надзвичайних ситуацій» є: вміння виявляти ризики, оптимізувати та створювати ефективну систему роботи служби охорони праці на об’єкті господарювання, забезпечити зменшення витрат фінансування за рахунок оптимізації процесів, покращувати якість господарської діяльності в розрізі виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001, розробляти заходи із досягнення стандартів промислової безпеки та охорони праці, пожежної безпеки, попередження виробничого травматизму. Вміння аналізувати, моніторити і класифікувати НС, які можуть виникнути на об'єкті, в різних галузях національного господарства чи на окремій території України.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК6 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ФК2 Здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, управління заходами безпеки професійної діяльності. ФК3 Здатність до проведення техніко-економічного аналізу, оцінювання ризиків, комплексного обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки. ФК7 Здатність організовувати та проводити моніторинг за визначеними об’єктами, явищами, процесами, аналізувати результати та розробляти науково?обґрунтовані рекомендації на підставі отриманих даних.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. РН03. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язування теоретичних та/або практичних задач і проблем у сфері цивільної безпеки. РН05. Розробляти та реалізувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки. РН13. Оцінити відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності. РН14. Здійснювати прогнозування, оцінка ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події. РН15. Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. РН17. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Управління промисловою безпекою та охороною праці Експертиза проектів та технологій Супутні і наступні навчальні дисципліни: Метрологія, стандартизація і сертифікація з ПБіОП
Короткий зміст навчальної програми: Аудит системи управління охороною праці на підприємстві – це оцінка відповідності умов праці на підприємстві вимогам закону України «Про охорону праці» та його підзаконних актів. Він містить аудит документації об’єкті господарювання, аудит обладнання, аудит виконання робіт, аудит кваліфікації персоналу та аудит управлінців. Аналіз надзвичайних ситуацій включає державний облік, реєстрацію та зберігання матеріалів, в тому числі гідрометеорологічних спостережень, інформаційну базу даних НС та даних про стан навколишнього природного середовища, а також експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації
Опис: Тема 1. Мета і сфера дії аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Терміни, визначення і скорочення. Визначення відповідності елементів СУОП вимогам. Відповідальність за проведення аудиту. Тема 2. Стан аудиту з промислової безпеки у провідних країнах світу і в Україні. Система управління гігієною та безпекою праці, що базується на основних принципах OHSAS 18001:2007. ДСТУ-ОНSАS 18001 «Occupational Health and Safety Assessment Series». ДСТУ-П ОНSАS 18002. Тема 3. Нормативно-правові основи аудиту промислової безпеки та охорони праці. Проект Закону України «Про аудит з промислової безпеки та охорони праці». Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ДНАОП 0.00-8.09-04. Тема 4. Порядок проведення аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Вимоги до аудиторів. Плану-графік аудитів. Підготовка аудиторів. Права та обов’язки аудиторів. Тема 5. Покращення якості господарської діяльності та оптимізація роботи служби ОП в розрізі виконання вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Визначення цілей, строків проведення, методів та програм аудиту. Аналіз існуючої документації з питань охорони праці. Оцінка ефективності СУОП Виявлення порушень вимог законодавства. Складання звіту, рекомендації щодо усунення недоліків. Тема 6. Проведення аудиту з безпеки праці. Звітні документи аудиту. Опитувальний лист аудиту. Протокол невідповідності. Звіт про аудит. Зведений звіт про аудит. Свідоцтво про проходження аудиту. Тема 7. Документація, яку повинен вести працівник служби ОП з пожежної безпеки. Формування пакету документації з ОП і пожежної безпеки на підприємстві. Накази з ОП і пожежної безпеки. Журнали з ОП і пожежної безпеки. Тема 8. Аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони праці та техногенної безпеки. Єдина державна система цивільного захисту та її складові. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту та охорони праці. Координація діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок Тема 9. Інформаційні технології у системі моніторингу довкілля Основи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Класифікація методів ДЗЗ. Космічна діяльність як пріоритет національного розвитку. Використання аерокосмічної інформації для вивчення екологічних проблем і попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і оцінка їх наслідків Тема 10. Управління ризиками. Оцінка ефективного управління безпекою Методи оцінки ризику. Алгоритм управління ризиком. Державне управління ризиками в умовах ринкової економіки. Про концепцію управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Тема 11. Проблеми і завдання впровадження ризик- орієнтованого підходу в оцінювання небезпек. Загальний аналіз ризику життєдіяльності людини. Основні положення теорії ризику. Види ризиків, концепція прийнятного ризику. Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні безпеки. Тема 12. Проведення обстеження технічного стану, стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж та їх паспортизація. Організація виконання робіт з обстеження та оцінки технічного стану захисних споруд. Основні положення та вимоги діагностики технічного стану захисних споруд. Оформлення результатів обстеження технічного стану захисної споруди, склад і зміст технічного звіту про обстеження захисної споруди.
Методи та критерії оцінювання: Методи діагностики знань Поточний контроль: Виконання практичних завдань за індивідуальним завданням. Підсумковий контроль: Екзамен – у письмовій формі за завданнями, які складаються з тестових питань двох рівнів складності.
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання студентів Поточний контроль (ПК): 2-ві практичні роботи за індивідуальним завданням (2х20 балів) Екзамен: тестовий контроль (два рівні) – 60 балів Разом за дисципліну: 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” на тему «Застосування ризик-орієнтовного підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій»(для студентів усіх напрямків підготовки і форм навчання) / Укл. О.А. Нагурський, В.О. Васійчук, Н.М. Витрикуш, Н.М. Параняк – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2017 - 23 с. 2. Вивчення порядку атестації робочих місць за умовами праці. - Методичні настанови для виконання практичної роботи з дисципліни "Професійна та цивільна безпека" для студентів денної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. - І.Я. Почапська, Р.А. Солтисік, О.О. Мацьків. - Львів, вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2018 p., 46 стор. 3. Розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з дисциплін "Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей / Укл. М.О. Токарєва, В.О. Васійчук, С.І. Качан.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2018.–28 с. 4. Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок втрат підприємства у зв'язку з нещасним випадком на виробництві" з дисципліни "Основи охорони праці та безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Інституту економіки і менеджменту / Укл.: к.т.н, ас. О. Мацьків. – Львів: НУ "ЛП", 2019. – 18 с. 5. Розрахунок економічної ефективності від заходів щодо охорони праці: Настанови до виконання розрахункової роботи з з дисципліни «Професійна та цивільна безпека» для студентів денної і заочної форм навчання всіх спеціальностей / Укл.: к.т.н, ас. О. Мацьків, д.т.н., проф. О. А. Нагурський, к.т.н., ас. Н. Параняк / Львів: НУ "ЛП", 2018. – 18с. 6. Оцінка ризиків природних надзвичайних ситуацій: Методичні вказівки / Укл.: Дзяний Р.Б., Васійчук В.О., Романів А.С., Жук Л.В. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006.– 25 с. 7. Оцінка збитків від наслідків надзвичайних ситуацій. Методичні вказівки до дипломного проектування з розділу «Цивільний захист» для студентів економічного профілю/ Укл.: Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І.– Львів.– 2009.- 64 с. 8. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Методичні вказівки до виконання розділу в дипломних проектах для студентів енергетичного профілю. / Укл.: Качан С.І., Васійчук В.О., Гіщак Х.Я., Мохняк С.М., Гончарук В.Є. – Львів.– 2013.- 48 с. 9. Методика оцінки ризиків від впливу потенційно небезпечних об’єктів: Методичні вказівки /Укл.: Дзяний Р.Б., Васійчук В.О. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005.– 25 с. Рекомендована література Базова 1. Закон України «Про охорону праці». В редакції Закону N229-IV (229-15) від 21.11.2002,. 2. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». N 877-V від 5 квітня 2007 року. 3. Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України. Затверджено Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 30.03.2004 № 92. 4. Законодавство України про працю. Збірник нормативно-правових актів. – Х.: ТОВ “Одісей”, 2004. – 848 с. 5. Основи цивільного захисту. Навчальний посібник. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М.– Львів: «Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010.– 380 с. 6. Основи охорони праці: Навчальний посібник / За ред. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 7. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с. 8. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-VI. 11. Інструкції з питань пожежної та техногенної безпеки на об’єктах НУ "Львівська політехніка". 12. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», №2245-111 від18.01.2001р. 13. Постанова № 250 Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1995 р. «Про Програму створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 1995 рік». 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. Техногенна та природна небезпека / За загальною редакцією В.В.Могильниченка. – К.: КІМ, 2007.- с.636 . 14. Євдін О.М, Могильниченко В.В, Долбіков Г.Є, Волхонський С.І, Шишко С.І, Крикун О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 5. "Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них". Посібник.- К. КІМ, 2010. -472с. 15. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичайних ситуацій. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с. 18. ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації. Перша та друга частина. Інформаційні ресурси 1. Державна служба України з питань праці http://dsp.gov.ua 2. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua 3. Державна служба з надзвичайних ситуацій України https://www.dsns.gov.ua. 4. International Labour Organization (ILO) https://www.ilo.org (англійською, французькою та іспанською мовами)
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).