Управління ризиками безпеки професійної діяльності

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.х.н., доцент Токарєва Марія Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни - надання студентам теоретичних основ управління ризиками, основних принципів і методів оцінки ризиків, освоєння практичних навичок оцінки ризиків та прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК4. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. фахові компетентності: ФК1. Здатність приймати ефективні рішення, керувати роботою колективу під час професійної діяльності. ФК2. Здатність до превентивного і оперативного (аварійного) планування, управління заходами безпеки професійної діяльності. ФК3. Здатність до проведення техніко-економічного аналізу, оцінювання ризиків, комплексного обґрунтування проектів, планів, рішень, їх реалізації у сфері цивільної безпеки. ФК4. Здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: PH 04. Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. PH 05. Розробляти та реалізовувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки. PH 06. Визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, нещасного випадку на виробництві та оцінити можливі наслідки та ризики. PH 14. Здійснювати прогнозування, оцінку ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події. PH 15. Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. PH 16. Приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси. PH 17. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. комунікація: КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Автономія і відповідальність: АіВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; пояснювально-ілюстративний метод; проблемно-пошукові методи. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Поточний контроль. Виконання індивідуальних практичних завдань, вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальна перевірка виконаних домашніх завдань тощо. Екзамен: письмове опитування у вигляді тестових завдань (І,ІІ рівні складності) та розширених відповідей на питання (ІІІ рівень складності) та усна компонента.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Прореквізити: Управління промисловою безпекою та охороною праці Промислова безпека технологічних процесів Експертиза проектів та технологій Кореквізити: Системний аналіз виробничого травматизму Іноземна мова професійного спрямування Науково-дослідна практика
Короткий зміст навчальної програми: У сучасному світі усі критерії безпеки повинні базуватися на точній, науково обґрунтованій теорії професійного ризику, що враховує усе складне різноманіття теоретичних і практичних аспектів забезпечення безпечної праці. Необхідність цього підтверджена документами Міжнародної організації праці, в яких зазначається, що в даний час для оцінки виробничого травматизму, професійних захворювань та захворювань, пов'язаних з роботою, застосовуються кілька різних за своєю суттю показників, які не створюють єдиної, цілісної картини про стан умов праці на виробництві. На поточному етапі розвитку промислових українських підприємств актуальним є об'єктивна оцінка здоров'я працівників з позицій професійного ризику. Дисципліна «Управління ризиками безпеки професійної діяльності» зобов’язана сформувати у майбутніх фахівців здатність розраховувати ймовірні показники ризику та розробляти рекомендації щодо його зниження. Програма дисципліни містить тематики теоретичних основ управління ризиками, основних принципів і методів оцінки ризиків, освоєння практичних навичок оцінки ризиків та прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.
Опис: Поняття та види ризиків. Фактори ризику. Теорія ризиків. Світова інформаційна база ризиків. Досвід зарубіжних країн у сфері управління професійними ризиками. Класифікація ризиків. Методика визначення ризиків. Категорії професійного ризику. Система оцінки професійних ризиків. Міжнародний стандарт ISO 31000:2009. Сфера застосування Міжнародного стандарту ISO / IEC 31010. Вимоги нормативно-правових документів до визначення ризиків та їхніх прийнятних рівнів. Процес оцінки ризику. Методи оцінки ризику. Аналіз аварійного ризику. План ліквідації аварійних ситуацій. Управління ризиком як елемент ризик-менеджменту. Технологія управління ризиком. Оцінка ефективності управління виробничими ризиками несприятливої події на виробництві. Ризик орієнтований підхід в сфері безпеки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): виконання індивідуальних практичних завдань. Підсумковий контроль (60%): семестровий іспит - письмова компонента (50%) та усна компонента (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Практичні заняття проводяться у складі навчальних груп. Для оцінювання знань студентів використовуються поточний та підсумковий контролі. Поточний контроль: Виконання індивідуальних практичних занять, написання розрахунково-графічної чи контрольної роботи. Підсумковий контроль: Семестровий екзамен. Формою семестрового контролю навчальної дисципліни «Управління ризиками безпеки професійної діяльності» є семестровий екзамен. Відповідно, семестрова оцінка виставляється як сумарна оцінка результатів поточного контролю усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни та написанням семестрового екзамену згідно вибраного білету, а саме: max 50 балів за письмову компоненту згідно екзаменаційного білету. Структура білету включає ІІІ рівні складності. (І рівень складається із 8 тестових питань, кожне питання оцінюється у 2 бали, тести на достовірність твердження; ІІ рівень складається із 8 тестових питань, кожне з яких оцінюється у 3 бали, з вибором однієї правильної відповіді; ІІІ рівень складності складається із 2 описових питань, які оцінюються у 5 балів кожне, на які студент повинен дати грунтовну відповідь. max 10 балів – усна компонента, згідно якої викладач спілкується із студентом та оцінює його знання. max 25 балів за виконання практичних робіт (max 5 балів за роботу, з яких 4 бали - за правильність виконання індивідуального завдання, 1 бал за систематичність роботи та рівень знань, продемонстрований в усних відповідях); max 15 балів за виконання розрахунково-графічної роботи (max 8 балів за правильність виконання розрахункової частини, max 6 балів за правильність виконання ілюстративного матеріалу та формулювання висновків, max 1 бал за дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Методичні вказівки до виконання практичних робіт: 1. Токарєва М.О., Васійчук В.О. Управління ризиками безпеки професійної діяльності: практикум – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2022. – 160 с. 2. Нагурський О.А., Васійчук В.О., Витрикуш Н.М., Параняк Н.М. Застосування ризик-орієнтовного підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності» для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 20 с. Рекомендована література Базова 1. Ю.Г. Сукач, А.О. Рогуля, О.Ф. Бабаджанова, М.О. Токарєва. Цивільний захист: навчальний посібник – Львів: КП «Палітурник», 2022. – 306 с. 2. О. Г. Левченко, О. В. Землянська, Н. А. Праховнік, В. В. Зацарний. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: підручник – Київ: Каравела, 2021. – 268 с. 3. В.В. Березуцький, М.І. Адаменко. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навч. посібник – Харків: – ФОП Панов А. М., 2016. – 385 с. 4. Л. І. Григор’єва, Ю. А. Томілін, А. М. Огородник. Ризик у безпеці життєдіяльності: оцінка й управління: методичні рекомендації до самостійної роботи та виконання індивідуальних розрахункових робіт. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 52 с. 5. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І. і ін. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2009. - 264с. 6. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охорони праці та ризиком за міжнародними стандартами. – К.: Знання, 2007. – 367 с. Допоміжна 1. Ризики у транспортних процесах : навч. посібник /І. О. Ткаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 114 с. 2.ISO 12100: Safety of machinery – General principles for design– Risk assessment and risk reduction // CEN, Bruxelles. – 2010. 3. Звягінцева Г. В. Обґрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забруднені атмосфери промислових міст: автореф. дис… канд. техн. наук: 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева. Донецький національний університет, 2006. – 31 с. 4. Водяник А. О. Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму: автореф. дис… док. техн. наук : 05.26.01 / Анатолій Омелянович Водяник. К., Національний науко-дослідний інститут промислової безпеки та охорони здоров’я, 2008. – 36 с. Інформаційні ресурси. 1. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua/. 2. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 3. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 4. Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України. http://www.mns.gov.ua. 5. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» https://ips.ligazakon.net/
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).