Техногенні загрози та засоби захисту

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Канд. фіз.-мат. н. , доцент Качан Степан Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання РН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. РН02. Ефективно управляти складними робочими процесами у сфері цивільної безпеки, у тому числі непередбачуваними та такими, що потребують нових стратегічних підходів, об’єктивно оцінювати результати діяльності персоналу та колективу. РН03. Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язування теоретичних та/або практичних задач і проблем у сфері цивільної безпеки. РН04. Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. РН05. Розробляти та реалізувати ефективні заходи, спрямовані на регулювання та забезпечення цивільної безпеки. РН07. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізовану програмне забезпечення під час розв’язування практичних та/або наукових задач. РН12. Визначати показники та характеристики продукції, процесів, послуг щодо їх відповідності вимогам стандартів під час розв’язування практичних та/або наукових задач. РН13. Оцінити відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності. РН14. Здійснювати прогнозування, оцінка ризику під час професійної діяльності та можливості відповідних підрозділів щодо реагування на надзвичайні ситуації та події. РН15. Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. РН16. Приймати ефективні рішення у складних непередбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресурси. Результати навчання професійного спрямування (РНПС): РНПС 1.2. Вирішувати конкретні задачі з аналізу техногенних загроз у сфері цивільної безпеки та приймати ефективні рішення з вибору засобів захисту. Комунікація (КОМ) КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Автономія і відповідальність (АіВ) АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності Безпека експлуатації будівель та споруд Безпечна експлуатація інженерних систем і мереж Супутні і наступні навчальні дисципліни: Безпека технологічних процесів Гігієна праці та професійні захворювання Страхування професійних ризиків
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Техногенні загрози та засоби захисту » об’єднує систему знань і навиків з питань безпеки під час виконання професійних обов’язків персоналом об’єктів господарювання. Глобальні техногенні аварії і катастрофи стають останнім часом, як це не парадоксально, звичним явищем нашого повсякденного життя. Мало не щодня ми є свідками, а нерідко, на жаль, учасниками та жертвами «рукотворних» катаклізмів –пожеж, масштабних залізничних, авіа- й автомобільних катастроф, масових захворювань і отруєнь людей. Донедавна все це сприймалося як неминуче й неприборкане лихо, а отже, боролися швидше не з ним, а його важкими, подекуди трагічними наслідками. Чимало аргументованих відповідей на ці та інші вкрай актуальні запитання можна знайти у спецкурсі «Техногенні загрози та засоби захисту». В курсі розглянуті основи цивільного захисту як комплекс організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, котрі реалізують державні органи виконавчої влади, підприємства, установи й організації, зокрема, громадські, аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідувати їх наслідки. Власне, спецкурс дає студентові змогу чітко зорієнтуватися у з’ясуванні причин виникнення та характеру тих чи інших надзвичайних ситуацій, а надалі – прийняти вчасні й адекватні заходи захисту та усунення їх наслідків. Також, в спецкурсі «Техногенні загрози та засоби захисту» подана розгорнута схема функціонування систем державного управління безпекою у цій сфері та нагляду.
Методи та критерії оцінювання: У процесі поточного та семестрового контролів використовуються наступні методи контролю результатів навчання здобувачів освіти: тестування , бліц-опитування , усне опитування. Оцінювання рівня освоєння студентами теоретичного матеріалу курсу відбувається у вигляді проходження тесту у ВНС ( тести на достовірність, відповідність, впізнання) по завершенню вивчення лекційного розділу. Лектор призначає дату та час проходження тестування. На виконання практичних робіт за індивідуальними завданнями (розрахункові завдання, аналіз виробничої ситуації) ? оцінка якості і повноти виконання індивідуальних завдань, усне опитування. Контрольна робота ? оцінювання на основі аналізу наступних факторів: правильність виконання розрахункової частини роботи; правильність виконання ілюстративного матеріалу; дотримання вимог щодо оформлення та структури роботи. Диференційований залік визначається за сумою балів по усіх видах робіт. Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Формою семестрового контролю навчальної дисципліни «Техногенні загрози та засоби захисту» є диференційований залік, тому семестрова оцінка виставляється як сумарна за результатами поточного контролю усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою , а саме: - max 60 балів за засвоєння теоретичного матеріалу 15 лекцій (тестування у ВНС; кількість балів за кожну з лекцій обумовлена складністю навчального матеріалу, об’ємом навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання); -max 40 балів за виконання практичних робіт (4роботи - max 10 балів за роботу, з яких 8 балів - за правильність виконання індивідуального завдання, 2 бали - за систематичність роботи та рівень знань, продемонстрований в усних відповідях); Заочники виконують дві контрольні роботи (по 20 балів).
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до дипломного проектування з розділу «Цивільна оборона» для студентів хімічного профілю/ Укл. С.М. Орел., та інш.– Львів: «Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002.– 64 с. 2. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Орел, В.І. Пуцило.– Львів: «Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2004.– 184 с. 3. Стеблюк В.Г. Цивільна оборона. Київ. Урожай, 1994 р.-228с. 4. Шоботов В.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник.– Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.– 438 с. 5. Основи цивільного захисту. Навчальний посібник. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М.– Львів: «Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010.– 380 с. 6. Довідник для виконання розрахунково-графічних робіт з «Безпеки життєдіяльності» і «Цивільного захисту» для всіх спеціальностей і форм навчання / Укл.: Качан С. І., Мохняк С.М., Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Гіщак Х.Я. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. - 29 с. 87.Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І. Оцінка радіаційного стану під час аварій на атомних енергетичних станціях. Методичні вазівки до розрахункових робіт з дисципліни “Безпека життєдіяльеості” і “Цивільна оборона” для студентів усіх спеціальностей. - ДУ “Львівська політехніка” .-Львів 2000.- 24 с. 8. Методичні вказівки до виконання розділу «Безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті (роботі) для студентів енергетичного профілю навчання / Укл.: Качан С.І., Васійчук В.О., Гіщак Х.Я., Мохняк С.М., Гончарук В.Є. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. - 65 с.

Техногенні загрози та засоби захисту (курсова робота)

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.020
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: К.ф.-м.н., доцент Качан Степан Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасний стан електротравматизму в електроустановках та причини його високого рівня в Україні; • основи теорії електробезпеки; • системи захисту від ураження людини електричним струмом; • формування сучасної нормативної бази та принципів створення електричних мереж з гарантованим рівнем електробезпеки; • законодавчі та нормативні документи з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Електротехнічні системи електроспоживання; • Основи охорони праці, цивільна безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Стан і проблеми електробезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Критерії електробезпеки. Концепція підвищення рівня безпеки. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Засади синтезу електричних мереж з підвищеним рівнем електробезпеки. Моніторинг небезпек виникнення надзвичайних ситуацій. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту на енергетичних об’єктах. Практика електробезпеки. Види захисту від ураження електричним струмом. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.
Методи та критерії оцінювання: • написання курсової роботи
Рекомендована література: • Маліновський А.А., Никонець Л.О., Гапанович В.Г. Теорія та практика електробезпеки, навчальний посібник для студентів базового напряму "Електротехніка", Львів, видавництво НУ "Львівська політехніка", 2005, 243 с. • Теорія та практика електробезпеки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму 6.0906 "Електротехніка". Львів, 2003, 59 с. • Никонец Л.А., Малиновский А.А., Шелех Ю.Л. и др. Научные основы (теория) электробезопасности, Друк НВФ "Українські технології", Львів, 2008, 222 с. • Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.