Страхування професійних ризиків

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.M.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: канд.техн.наук, доцент Литвиняк Оксана Ярославівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення дисципліни – надання теоретичних знань і прикладних умінь із страхування професійних ризиків з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Завдання: фахові компетентності: ФК4. Здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки.
Результати навчання: Результати навчання: РН1. РН04. Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. РН2. РН07. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення під час розв’язування практичних та/або наукових задач. РН3. РН11. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження. РН4. РН13. Оцінити відповідність правових, організаційних, технічних заходів по забезпеченню техногенної безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під час професійної діяльності. РН5. РН15. Аналізувати та оцінити стан забезпечення цивільного захисту, техногенної та виробничої безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж. Методи навчання і викладання: Лекції, практичні заняття інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод. Самостійна робота – репродуктивний метод Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: Поточний контроль – виконання та захист індивідуальних практичних завдань, виконання розрахункової (контрольної) роботи, тести, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Управління ризиками професійної діяльності Управління промисловою безпекою та охороною праці Кореквізити: Техногенні загрози та засоби захисту Системний аналіз виробничого травматизму
Короткий зміст навчальної програми: «Страхування професійних ризиків» це дисципліна, яка надає студентові теоретичні знання та практичні вміння із методології системного аналізу професійного ризику, моделювання ризику професійної діяльності, принципів і основ державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Опис: Професійний ризик як кількісна міра небезпеки для людини в техносфері Методологія системного аналізу професійного ризику Моделювання ризику професійної діяльності Сутність, принципи і роль соціального страхування в системі соціального захисту Державне регулювання соціального страхування Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань
Методи та критерії оцінювання: Опис методів оцінювання рівня досягнення результатів навчання Поточний контроль: 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище», усне опитування. 2. Виконання індивідуальних практичних завдань. 3. Засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань – тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище». 4. Виконання розрахункової роботи (контрольної роботи).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти 1. Засвоєння теоретичного матеріалу – 60 балів 2. Виконання індивідуальних практичних завдань – 8 балів 3. Засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань – 12 балів 4. Виконання розрахункової (контрольної) роботи – 20 балів Разом за дисципліну – 100 балів Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх індивідуальних практичних завдань становить 8 балів. Звіти із правильно виконаних практичних завдань повинні містити: тему та мету практичної роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 2. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань становить 12 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.4 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір», «коротка відповідь», «правильно – неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 3. Максимальна кількість балів за засвоєння теоретичного матеріалу становить 60 балів. Для отримання вказаної кількості балів студент повинен пройти тестування у системі «Віртуальне навчальне середовище» (див. п.4 «Навчально-методичне забезпечення»). Тестування складається із питань різного типу – «множинний вибір», «коротка відповідь», «правильно – неправильно». Час виконання тестування є обмежений. 4. Максимальна кількість за виконання розрахункової (контрольної) роботи становить 20 балів. Правильно виконана розрахункова (контрольна) робота повинна містити: мету роботи, перелік вихідних даних (завдання), опис використовуваної методики з відповідними поясненнями, розрахункові залежності з тлумаченням використовуваних величин, правильно виконані розрахунки, висновки та їх тлумачення за отриманими результатами. 5. Розрахункову (контрольну) роботу студент повинен здати лекторові на перевірку за три тижні до початку семестрового контролю. 6. Засвоєння теоретичного матеріалу (див. п. 2, 3 «Порядок та критерії виставляння балів та оцінок») студент повинен здійснити до початку семестрового контролю. 7. Студент отримує оцінку за дисципліну шляхом сумування його результатів за виконання розрахункової (контрольної) роботи, засвоєння теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних практичних завдань та засвоєння теоретичного матеріалу для індивідуальних практичних завдань.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Литвиняк О.Я. Страхування професійних ризиків: Конспект лекцій для студентів галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Промислова безпека і охорона праці» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2020 – 116 с. реєстраційний номер 97-09 від 26.08.2021 р. 2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних практичних завдань з дисципліни «Страхування професійних ризиків» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Промислова безпека та охорона праці»денної та заочної форм навчання / Укл. О.Я. Литвиняк, – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. 56 с. – реєстраційний номер 97 07 від 26.08.2021 р. 3. Методичні вказівки до виконання розрахункової (контрольної) роботи «Оцінка потенційних небезпек і шкідливостей виробничих процесів» з дисципліни «Страхування професійних ризиків» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Промислова безпека та охорона праці» денної та заочної форм навчання / Укл. О.Я. Литвиняк, – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2021. 20 с. – реєстраційний номер 97 08 від 26.08.2021 р. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Страхування професійних ризиків» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12138 Рекомендована література Базова 1. ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 45001:2018, IDT) 2. ILO-OSH 2001. Guidelines on occupational safety and health management systems. Geneva, International Labour Office, 2001 3. Білик О. І., Хім М. К. Державне і приватне страхування. Теорія та практика Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 232 с 4. Стешенко О. Д. Ризикологія: Навч. посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 180 с 5. Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях N 148 6. Боровик М. В. Ризик-менеджмент : конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / М. В. Боровик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 65 с. 7. Березуцький В. В. Ризик-менеджмент використання обладнання та технологій : навч. посібник : для студентів спец. 263 "Цивільна безпека", освітньої програми "Охорона праці" / В. В. Березуцький. – Харків : ФОП Панов А. М., 2020. – 424 с. 8. Небезпечні виробничі ризики та надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки 6.170202 «Цивільна безпека»/ В.В. Березуцький, М.І. Адаменко – Харків. : ФОП Панов А. М., 2016. – 385 с. 9. Березуцький В.В. Ризик орієнтований підхід в охороні праці – 2019. Допоміжна 1. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників». 2. OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. 3. OHSAS 18002 Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Інформаційні ресурси 1. Нормативно-правова база з охорони праці http://dnaop.com/ 2. Державна служба з питань праці http://dsp.gov.ua/ 3. Фонд соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).