Психолого-педагогічні основи професійної діяльності

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.021
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Програмні компетентності ФК8 Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців та нефахівців ФКПС 2.1 - Здатність застосовувати сучасні психолого-педагогічні підходи для підвищення надійності людини у галузі цивільної безпеки. Програмні результати навчання: РН10. Доносити професійні знання, власні обгрунтування та висновки до фахівців та широкого загалу, володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять. РНПС 2.1. Приймати ефективні рішення щодо удосконалення підготовки персоналу в системах управління промисловою безпекою та охороною праці. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. АіВ1. У правління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління промисловою безпекою та охороною праці Науково-дослідна практика
Короткий зміст навчальної програми: Правова база щодо забезпечення навчання і перевірки знань з безпеки і гігієни праці та організаційні моменти навчання. 1. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 2. Створення наказу про підготовку до навчання та перевірки знань з охорони праці. 3. Організація роботи комісії 4. Плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з безпеки і гігієни праці Типові тематичний план і програма навчання з питань безпеки і гігієни праці. 1. Тематичний план і програма навчання з питань охорони праці для посадових осіб 2. Навчальні плани і програми спеціального навчання 3. Програми стажування (дублювання) для конкретних професій Організація проведення інструктажів з охорони праці, розроблення та впровадження інструкцій з безпеки та гігієни праці. 1. Зміст і побудова інструкцій 2. Викладення тексту інструкцій 3. Порядок розробки, затвердження та введення інструкцій в дію. 4. Реєстрація, облік і видання інструкцій на підприємстві 5. Перегляд, припинення чинності і скасування інструкцій. 6. Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (для проведення інструктажів на робочому місці) Журнали реєстрацій 1. Реєстрації вступного інструктажу 2. Реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці 3. Реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві 4. Обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві 5. Обліку навчання з питань охорони праці Форми навчання та перевірки знань з безпеки та гігієни праці 1. Первинне навчання і дублювання. 2. Позачергове навчання. 3. Спеціальне навчання. 4. Курсове навчання 5. Підвищення кваліфікації 6. Допуск працівників до роботи Проведення навчання і перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці в закладах освіти 1. Організація навчання і перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці в закладах освіти. 2. Навчання з питань безпеки та гігієни праці учнів, студентів, курсантів, слухачів у закладах освіти. 3. Форми перевірки знань з питань безпеки та гігієни праці 4. Екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб. 5. Екзаменаційні білети для перевірки знань з питань охорони праці для осіб, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки. 6. Оформлення результатів навчання. Методи проведення навчання з безпеки та гігієни праці 1. Традиційні методи навчання. 2. Навчання з використанням сучасних видів навчання. 3. Навчання з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів 4. Застосування принципів андрагогіки в навчанні з безпеки і гігієни праці Методичне забезпечення навчального процесу з питань гігієни і безпеки праці 1. Типове положення про кабінет охорони праці 2. Закони, нормативно-правові акти, довідкова література 3. Навчальні та наочні посібники, методичні розробки, макети, лекційні матеріали.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 30% : практичні роботи; підсумковий контроль – 70% : тестові завдання – 60%; усне опитуванняа – 10%.
Рекомендована література: . Ц. Жидецький, В. С. Джигирей, О. В. Мельников — Вид. 2-е, стериотипне. Львів: Афіша, 2000. 348 с. 2. К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. Основи охорони праці: Підручник. 21ге видання, доповнене та перероблене. К.: Основа, 2006. 448 с. 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи:Навчальний посібник.- Вид.2,стереотип. К.: Знання, 2011.486 с. 4. НПАОП 0.00–4.12.05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).