Системний аналіз виробничого травматизму

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Ступницька Н.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН06. Визначати та аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, нещасного випадку на виробництві та оцінити можливі наслідки та ризики. Результати навчання професійного спрямування РНПС 2.2. Уміти проводити аналіз і систематизувати чинники виникнення виробничого травматизму, розробляти науково-обґрунтовані рекомендації щодо проведення заходів із запобігання впливу виробничих небезпек. комунікація: КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. КОМ2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. автономія і відповідальність: АіВ1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Промислова безпека технологічних процесів Аудит безпеки праці та аналіз надзвичайних ситуацій Управління ризиками безпеки професійної діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку системних уявлень. Основні напрямки системних досліджень. Передумови та необхідність виникнення системного підходу до вивчення виробничого травматизму.. Предмет системного аналізу виробничого травматизму. . Основні поняття системного аналізу виробничого травматизму. Принципи системного підходу до аналізу виробничого травматизму. Поняття системи , навколишнього середовища, мети. Декомпозиція, поняття елементу, функції, структури. Стан виробничого травматизму в Україні. Основні терміни та визначення. Причини виробничого травматизму. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним захворюванням. Методи аналізу виробничого травматизму. Процедура проведення розслідування нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань. Основні принципи та завдання страхування від нещасного випадку. Психологічна надійність людини з огляду безпеки. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Шкідливі та небезпечні чинники при роботі з комп’ютерною технікою. Виробничий травматизм та шляхи зменшення при обробці металу. Причини травматизму в цехах хіміко-термічної обробки. Виробничий травматизм та шляхи зменшення в будівництві. Травматизм при експлуатації балонів та посудин під тиском.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Виконання індивідуальних практичних завдань (30%);. Виконання розрахунково графічної роботи (10%) Підсумковий контроль: (50%): письмова екзаменаційна робота.
Рекомендована література: 1. Ступницька Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз виробничого травматизму 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: навчальний посібник.-Львів; «Новий світ-2000»-2003.-424с. 3. Методичні вказівки до виконання практичних робіт курсу. 4. І.П.Пістун, Р.Є.Стець, І.О. Трунова Охорона праці в галузі машинобудування Навч. посібник.- Суми „Університетська книга” 2011,- 557 с. 5. І.П.Пістун, Р.А Яцюк, І.О. Трунова Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт. Навч. посібник. – Л. ,,Львівська академія друкарства” 2011.-443с 6. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу. – Львів.: Магнолія, 2012.- 543с. 7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. - Суми.: Університетська книга, 4 вид.,2011.- 495с. 8. Ткачук К.К., Зацарний В.В., Сабарно Р.В. та ін Охорона праці та промислова безпека Навч. Посібн.- К.: Лібра, 2010.- С.560.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Системний аналіз виробничого травматизму (курсова робота)

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.E.023
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Цивільна безпека
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна