Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Нагурський Олег Антонович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчальна дисципліна «методологія наукових досліджень» включається в навчальні плани як самостійна дисципліна професійної та практичної підготовки. Мета навчальної дисципліни «методологія наукових досліджень» полягає в тому, щоб майбутні фахівці оволоділи теоретичними основами і методологією наукових досліджень з проблем охорони праці у різних галузях промисловості та вміли на практиці організувати наукові дослідження та оформити заявку на патентування згідно результатів досліджень.
Завдання: Завдання вивчення дисципліни передбачає навчання майбутніх спеціалістів методам організації та практичним навичкам в проведенні наукового дослідження, виховати здатність до творчого пошуку, науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у виробничий процес. Вивчення навчальної дисципліни передбачає набуття здобувачам вищої освіти наступних компетентностей: Загальні • ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. • ЗК6 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. • ЗК7 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Фахові • ФК4 Здатність до застосування інноваційних підходів, сучасних методів, спрямованих на регулювання техногенної та виробничої безпеки. • ФК6 Здатність застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване програмне забезпечення у сфері професійної діяльності.
Результати навчання: В результаті вивчення даної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні набути такі програмні результати навчання: Результати навчання Методи навчання і викладання Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання РН01. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. РН04. Розробляти і реалізовувати соціально-значущі проекти у сфері цивільної безпеки та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, технічних та правових аспектів. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. РН08. Здійснювати техніко-економічні розрахунки заходів у сфері професійної діяльності. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. РН17. Відшуковувати необхідну інформацію в спеціальній літературі, базах даних, інших джерелах інформації, аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. КОМ1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. КОМ2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово в науковій, виробничій та соціально-суспільній сферах діяльності. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС. АіВ2. Відповідальність за внесок до професійних знань та практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань, тестування у ВНС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1 Безпека життєдіяльності 2 Промислова екологія 3 Вища математика Супутні навчальні дисципліни: 1. Метрологія, стандартизація і сертифікація з професійної безпеки і охорони праці
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення питань методології наукових досліджень є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі промислової безпеки і охорони праці та формування в нього загальних та фахових компетентностей. Метою навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є оволодіння студентами теоретичними основами і методологією наукових досліджень з проблем охорони праці у різних галузях промисловості. Викладання навчальної дисципліни забезпечить ознайомлення здобувачів вищої освіти з методами організації та проведення наукового дослідження і практичними навичками у впровадженні його результатів у виробничий процес для покращання стану безпеки праці.
Опис: Загальні відомості про науку. Основні визначення та поняття. Класифікація та основні етапи науково-дослідних робіт. Вибір напряму та теми наукового дослідження. Визначення об‘єкта, предмета і мети наукового дослідження. Послідовність та етапи виконання наукових досліджень. Вивчення та аналіз літературних джерел за темою досліджень Методи і техніка наукової роботи. Використання методів наукового пізнання. Експериментальні дослідження. Сутність експерименту, загальні вимоги до проведення експерименту. Класифікація експериментів. Планування та проведення експерименту. Сутність математичного планування експерименту. Загальні принципи побудови математичних моделей. Факторний експеримент. Повний факторний експеримент. Багатофакторний експеримент. Визначення коефіцієнтів полінома та складання рівняння регресії. Перевірка адекватності отриманого рівняння. Фізичні величини та їх вимірювання. Обробка результатів досліджень. Композиція наукової праці. Робота над статтями та доповідями
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: 1. Фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань; 2. Тестування у ВНС. Контрольний захід: 1. Екзаменаційний контроль.
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) 1. Фронтальна перевірка виконаних індивідуальних завдань - 20; 2. Тестування у ВНС - 20. Разом за ПК - 40 Екзаменаційний контроль: 1) письмова компонента - 50 2) усна компонента - 10 Загалом за дисципліну - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1.Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 263 «цивільна безпека» / Нагурський О.А., Васійчук В.О., Качан С.І., Корчак Б.О. НУ «Львівська політехніка», каф. Цивільної безпеки, 2020. – 17 с. Рекомендована література 1. Базова література 1. Кір’янов В.В. Основи наукових досліджень. – Рівне: НУВГП, 2008. – 286 с. 2. Документи. Звіти у сфері науки і техніки: ДСТУ 3008 95. – К.: Київ. друк. ФПУ, 1995. – 35 с. 3. Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – К.: Держспоживстандарт України, 2007.- 47 с. 4. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 5. Важинський С.Е., Щербак Т І. В 12 Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 6. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П. Жук. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. 7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. Інформаційні ресурси 1.https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2017/10/3-1.pdf 2.https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12104 3. ttps://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_ Zatserkovny_Tishayev_Demidov.pdf
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).