Основи ергономіки

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: к.т.н., доцент Кіт Юрій Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: КУ1. Прогнозувати вплив шкідливих та небезпечних виробничих факторів на відповідний контингент працівників, населення та довкілля, рівень ризиків та передбачити і пропонувати організаційні, технічні та інші рішення для конкретної небезпеки; КУ2. Аналізувати виробничі процеси на відповідність дотримання стандартів з охорони праці, промислової безпеки; ПН2.Застосовувати свої знання для фахового консультування з техніки безпеки на об'єктах економіки та практичних питань безпеки життєдіяльності; РН6 Пояснити процеси впливу шкідливих та небезпечних чинників , що виникають в разі небезпечної події. РН7 Обирати оптимальні заходити і засоби, спрямовані на зменшення професійного ризику. РН 11. Визначити фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування. РН 14. Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінити ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Безпека життєдіяльності Фізика Біологія Хімія
Короткий зміст навчальної програми: Небезпеки робочого місця. Показники небезпек розладу людини на робочому місці. Ергономіка. Механіка тіла – баланс. Мікро- та макроергономіка. Класифікація підгалузей ергономіки. Завдання сучасної ергономіки та її склад. Поняття механіки тіла людини та параметри її опису. Баланс положення тіла, як основа мінімізації енергетичних витрат людини. Ергономічного рівняння та його складові. Принципи складання ергономічного рівняння робочого місця Застосування ергономічного рівняння робочого місця до виробничої сфери та офісної діяльності. Методи профілактики втомленості людини у системі "людина-машина- середовище". Підходи до визначення нейтральної пози для робочих місць різного типу. Вільний рух та його значення у створенні ергономічного робочого місця Забезпечення вільного руху. Підхід до визначення часу відновлення сил для робочих місць різного типу. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві. Критерії вибору оптимальної робочої пози. Оптимальна робоча поза при роботі сидячи. Робота стоячи. Методи та засоби визначення та вимірювання показників ергономічності робочого місця. Номенклатура показників. Показники ергономічності. Оцінка ергономічних показників. Принципи проектування робочих місць з оптимальними ергономічними параметрам. Організація робочого місця. Вибір положення працюючого. Просторова компоновка робочого місця. Розмірні характеристики робочого місця. Планування офісного простору. Зонування офісного простору. Колірна гамма. Освітлення. Меблі. Обладнання Наведення порядку на робочому місці .
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних та лабораторних робіт Підсумковий контроль (60%): диф.залік.
Рекомендована література: 1. Панеро Дж. Основи эргономики. Человек, пространство, интерьер: справочник по проектним нормам: пер. с англ./ Джулиус Панеро, Мартин Зелник. - М.: АСТ. Астрель, 2006. -319 с. 2. Мунипов, В. М. Эргономика. / В. М. Мунипов, В. П. Зинченко — Логос, 2011, —С. 356. 3. Рунге В. Ф. Эргономика и оборудование интерьера / В. Ф. Рунге. - М.: Архитектура-С, 2010. - 310 с. 4. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебно-методическое пособие / А. А. Раздорожный — Москва: Изд-во «Экзамен», 2012. — 512 с. (Серия «Документи и комментарии») 5. Азнакаєв Е. Г. Біофізика : [навч. посіб.]. - К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. ? 308 с. 6. Абрамов О.О. Основи ергономіки: Навчальний посібник. - М.: РГОТУПС, 2001.-264 с. 7. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. ? 232 с.