Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Промислова безпека і охорона праці
Код дисципліни: 7.263.01.O.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: професор, д.т.н. Нагурський О.А., доцент, к.т.н, Кіт Ю.В., доцент, к.т.н, Васійчук В.О.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи та здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: всі дисципліни підготовки бакалавра за спеціальністю «Цивільна безпека»
Короткий зміст навчальної програми: Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (БКР) проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Захист БКР складається із доповіді, тривалістю до 15 хвилин, відповідей на запитання членів ДЕК та всіх присутніх, зачитування відгуків керівника та рецензента, відповідей на зауваження рецензента. Бакалавр повинен обґрунтувати актуальність теми та охарактеризувати структуру роботи; висвітлити постановку проблеми за темою дослідження; стисло викласти найбільш важливі положення та основний зміст роботи; описати методику й результати дослідження; окреслити можливості практичного використання результатів роботи; визначити перспективи подальших досліджень з обраної тематики та їхню практичну цінність. Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати 30 хвилин. Результати захисту БКР оцінюються за шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених під час захисту, приймається на закритому засіданні. Результати захисту оголошуються після засідання ДЕК прилюдно в день захисту БКР. Студентам, які захистили БКР, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та видається диплом встановленого взірця. Оцінка, визначена комісією, відображається в протоколі ДЕК та заліковій книжці.
Методи та критерії оцінювання: підсумковий контроль: захист бакалаврської кваліфікаційної роботи (100 %)
Рекомендована література: 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. 2. Закон України “Про освіту” в редакції від 23 березня 1996 р. 3. Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою // Затверджене наказом Міністерства освіти України № 285 від 31.07.1998 р. 4. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. 5. Положення про навчання магістрів Львівської політехніки на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра // Ухвалене Вченою радою Львівської політехніки від 5 липня 2000 р., протокол № 31. 6. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Національного університету “Львівська політехніка” / В.А. Павлиш, О.Р. Давидчак, А.Г. Загородній, О.Ю. Лозинський, Л.М. Пилипенко, В.М. Свірідов, Д.В. Федасюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 36 с. 7. О.А. Нагурський. Бакалаврська дипломна робота: Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи для бакалаврів напряму підготовки 263 «Цивільна безпека». /Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 12с.