Глобальна інформаційна інфраструктура

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.35
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Телекомунікації
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна

Глобальна інформаційна інфраструктура (курсова робота)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.172.02.O.37
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: к.т.н. Шпур Ольга Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміння проектувати системи та мережі у сфері професійної діяльності з використанням діючих нормативних актів та технічних стандартів. 2. Знання програмних платформ та технологій їх застосування для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення інформаційних мереж зв'язку. 3. Вміння розробляти спеціалізовані програмні системи та комплекси в обсязі, достатньому для здійснення професійної діяльності. 4. Здатність планувати, розробляти та досліджувати розподілені гетерогенні сервісні системи із застосуванням елементів Cloud-технологій. 5. Знання основ системного програмування інфокомунікацій в обсязі, достатньому для розроблення та підтримки спеціалізованих програмних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вбудовані системи Інфокомунікаційні мережі Операційні системи Практикум з розробки програмних платформ інформаційно-комунікаційних систем
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички проектування і розробки розподілених інформаційних систем. Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити текстовий та ілюстраційний матеріал. Термін виконання проекту – один семестр (16 тижнів). Нормативний час, який виділяється студенту для виконання роботи, становить 60 годин.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсового проекту (курсової роботи) згідно з описом етапів виконання курсового проекту (курсової роботи) (45%). 2. Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи на академічну доброчесність (15%) 3. Підсумковий контроль у формі захисту курсового проекту (курсової роботи).(40%)
Рекомендована література: 1. Andrew S. Tanenbaum, Maarten Van Steen, "Distributed Systems: principles and paradigms" (2nd edition). 2. Coulouris et а1., Distributed Systems — Concepts and Design. 3. Chow and Johnson, Distributed Operating Systems and Algorithms 4. Mullender, Distributed Systems, 2nd ed. 5. Verissimo and Rodrigues, Distributed Systems for Systems Architects 6. https://habrahabr.ru/post/185636/ 7. http://citforum.ck.ua/database/kbd96/45.shtml 8. http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/ds/coursework.pdf 9. https://www.overleaf.com/articles/assessed-coursework-rmi-and-udp/gwdqpdfbynhp/viewer.pdf