Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 1

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.002
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: ст.викл.Балацька Л.П., ст.викл.Ухач Л.Д., доц.Пастирська І.Я.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням; • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у політичній, економічній та культурній сферах із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічному середовища і повсякденного життя; • писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Знайомство. Опис повсякденного життя і навчального досвіду. Телефонна розмова. Обмін інформацією та обговорення новин. Вирішення проблем. Спілкування в мережі.) Пошук і обробка інформації. (Розвиток навичок проглядового та пошукового читання: визначення загальної та конкретної інформації. Розпізнавання фактичної/ нефактичної, важливої/менш важливої інформації. Сприйняття мови на слух з метою отримання загальної та конкретної інформації.)
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Аудиторна робота 60 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Контрольна робота № 1 20 Контрольна робота № 2 20 Самостійна робота 40 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 10 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 10 Діалогічне мовлення 5 Разом за дисципліну 100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. 2. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 3. Azar B.S (2014) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.1», Сертифікат №02044. Укладачі Білик О.О., Гавран М.І., Гук Л. І., Марціхів Х.Р.,Проць М.З. Адреса розміщення: http://lpnu.ua/course/view.php?id=3277 Номер та дата реєстрації: Е41-185-191/2017 від 20.11.2017 р. 5. Evans, V. (2015) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. 6. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2012. 7. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 9. Quick Placement Test (2012) Oxford: Oxford University Press. – 26 p. 10. Словники. Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2014. 4. Д. Паремська. Німецька мова. Практична граматика. видавництво Арій. - 2015. 5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 2013. 6. Словники. Французька мова: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова - 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ «Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови длярозвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 5. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2013-223p. 6. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2017-255p. 7. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2018-192p. 8. Словники.