Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: ст.викл.Балацька Л.П., ст.викл.Ухач Л.Д., доц.Пастирська І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - робити структуровані презентації професійного змісту з використанням відповідних лінгвістичних і нелінгвістичних засобів комунікації; - демонструвати здатність логічно і послідовно організувати інформацію на загальні теми, пов'язані з навчанням і роботою / спеціалізацією, демонструвати достатній діапазон відповідної лексики, що стосується теми презентації; - інтерпретувати графічну інформацію з використанням відповідних мовних засобів; - вибирати і сортувати відповідну інформацію шляхом перегляду веб-сайтів, пов'язаних з навчанням і спеціальністю; - демонструвати робоче розуміння мети, структури, загального і детального змісту і вимог навчальної і робочої документації; - писати документи, пов'язані з навчанням і роботою/спеціалізацією:(резюме, мотиваційний лист) з достатнім ступенем граматичної точності і відповідним діапазоном лексики; переглядати, редагувати і коригувати їх; - демонструвати розуміння існуючих правил і стандартних процедур під час участі в співбесіді в якості кандидата; - ефективно поводитись під час співбесіди: відповідати на запитання з відповідним ступенем точності, і достатнім діапазоном лексики; задавати запитання, пов'язані з ситуацією; використовувати відповідним чином вербальні (лексика і граматика) і невербальні (мелодика, паузи, жести, пози, дрес-код, косметика і т.д.) засоби зв'язку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань A2-В1 Кореквізити: Українська мова за професійним спрямуванням
Короткий зміст навчальної програми: Презентація інформації. (Структурування матеріалу для усного виступу. Підготовка вступу до виступу та практикування у його виголошенні. Організація основної частини виступу та практикування у її виголошенні. Пояснення інформації, представленої у графічній формі. Підготовка висновків та практикування у їх виголошенні. Вивчення правил виголошення усного виступу. Відповіді на питання слухачів та організація обговорення. Виголошення повних індивідуальних виступів) Працевлаштування. (Написання мотиваційного листа для навчального курсу за програмою з обміну студентами. Написанні резюме. Написання супровідного листа . Відвідування співбесіди.)
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. Підсумковий контроль: диференціований залік Максимальна оцінка в балах Поточний контроль (ПК) (вказуються різні форми поточного контролю та максимальні бали за виконані завдання) Разом за ПК 60 Аудиторна робота (30) Аудіювання 10 Читання 5 Мовлення 10 Письмо 5 Самостійна робота (30) Виконання лексико-граматичних вправ з підручника та тестів у ВНС 10 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики 5 Монологічне мовлення. 5 Діалогічне мовлення 5 Письмова компонента 40 Разом за дисципліну 100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. 2. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 3. Azar B.S (2014) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 4. Електронний навчально-методичний комплекс «Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч.2» Сертифікат №02094 Укладачі Вислободська І.М., Залуцька Г.І., Пришляк М.В., Сорока Л.Т. Адреса розміщення: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3308 Номер та дата реєстрації : E41-185-198/2018 від 05.01.2018 р. 5. Evans, V. (2015) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. 6. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2012. 7. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 9. Quick Placement Test (2012) Oxford: Oxford University Press. – 26 p. 10. Словники. Німецька мова: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2014. 4. Д. Паремська. Німецька мова. Практична граматика. видавництво Арій. - 2015. 5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 2013. 6. Словники. Французька мова: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова - 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ «Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови длярозвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 5. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2013-223p. 6. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2017-255p. 7. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2018-192p. 8. Словники.