Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.016
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Ю.В., Жорняк Ю.В. Бабкіна М. І. Кушка Б.Г. Пиндик Н.І. Сидорчук О. В. Чорна І.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • вести розмову на зазначені теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією щодо визначеної тематики; • демонструвати розуміння понять, дотичних до зазначеної тематики, включаючи детальну інформацію; • спілкуватись в академічному чи професійному середовищі, могти висловити думку усно та письмово у вигляді розширеної анотації, неформальної статті, дискурсивного есе, електронного листа; • робити презентації на теми згідно з навчальною програмою, передаючи просту пряму інформацію, що має безпосереднє відношення до академічного середовища; • писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі; • отримувати загальну та конкретну інформацію з текстів навчального та професійного змісту, ефективно користуючись різними стратегіями читання; • розпізнавати фактичну/нефактичну, важливу/менш важливу, актуальну/неактуальну інформацію у писаних текстах навчального та професійного змісту; • вгадувати значення незнайомих слів, що містяться у писаних текстах та усних виступах (розмовах) навчального та професійного змісту, користуючись контекстними підказками та лінгвістичними засобами; • розуміти основні ідеї та розпізнавати загальну/конкретну інформацію з аудіо та відео джерел у типових ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою спеціальністю; • визначати мету та/або думку мовця/автора у довших нескладних аутентичних текстах з типових тем, пов’язаних з навчанням/ майбутньою спеціальністю. By the end of the study learners are expected to be able to: • maintain a conversation on the familiar study and specialism-related topics, expressing and exchanging opinions and factual information on study-related events; • demonstrate an understanding of clear and simple notions, related to the given topics including detailed information; • communicate in an academic or professional environment, being able to express oneself both, aurally and in writing, compiling summaries, informal articles, discursive essays, and emails; • make public presentations on a number of general issues in the political, economic and cultural spheres using appropriate linguistic and non-linguistic means of communication; • write forum posts and comments, expressing their own opinion and commenting on other opinions, agreeing/disagreeing on what can be found in social media and virtual learning environment; • get general and specific information from the texts of the academic and professional background using different reading strategies; • recognize factual / non-factual, important / less important, relevant / irrelevant information in written texts of educational and professional content; • guess the meaning of unfamiliar words contained in written texts and oral presentations (conversations) of educational and professional content, using contextual clues and linguistic means; • understand the basic ideas and recognize general / specific information from audio and video sources in typical situations related to education and future specialty; • determine the purpose and / or opinion of the speaker / author in longer simple authentic texts on typical topics related to learning / future specialty.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань В1 Кореквізити: Іноземна мова
Короткий зміст навчальної програми: Методи наукового дослідження. Етика дослідження. Наукова доброчесність. Культура професійного спілкування. Соціальна взаємодія. Соціальний контроль. Соціальні інститути. Самоідентифікація.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: екзамен 55. Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну-100 Аудиторна робота 45 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Індивідуальне письмове завдання 5 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: екзамен (15- поточний контроль; 40 - самостійна робота + 45-контрольний захід). Максимальна оцінка в балах - 100
Рекомендована література: Німецька мова ЛІТЕРАТУРА: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЛІТЕРАТУРА: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768.