Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.067
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: заочна
Результати навчання: Опанування системою знань, що надає: • цілісне уявлення про основні поняття з охорони праці та безпеки життєдіяльності; • здатність до ефективного використання основних законів та нормативної літератури з охорони праці та безпеки життєдіяльності в професійній діяльності; • можливість організувати роботу з охорони праці та безпеки життєдіяльності на підприємстві; • Вміння визначити завдання з охорони праці і безпеки життєдіяльності на рівні об’єкта господарювання та країни загалом; • вміння впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних досягнень в галузі охорони праці; • вміння організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці, проаналізувати умови праці, контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії, провести інструктаж на робочому місці; • можливість проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві; • вміння визначити причини виникнення та характеристику небезпек і надзвичайних ситуацій; • вміння оцінити ризик як оцінку небезпеки і вміти управляти ризиками; • навики оволодіння системами менеджменту охорони праці і промислової безпеки. • вміння володіти способами захисту людей та територій від вражаючих чинників • знання правил надання першої медичної допомоги потерпілому та здатність організувати навчання і перевірку знань персоналу з надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Трудове та господарське право
Короткий зміст навчальної програми: Законодавча та нормативна база України з питань охорони праці. Обов’язки роботодавця з організації охорони праці на підприємстві. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах. Служба охорони праці на підприємстві, її завдання та повноваження. Фінансування охорони праці. Відповідальність за порушення вимог з охорони праці. Навчання з питань охорони праці. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Метеоумови виробничого середовища. Нормалізація, визначення та контроль параметрів мікроклімату. Забруднення повітря виробничих приміщень, вплив газів і парів на людину. Нормування шкідливих речовин. Вентиляція виробничих приміщень: призначення, класифікація, вимоги. Освітлення виробничих приміщень. Нормування, дія на організм людини та нормування освітлення. Шум, ультразвук, інфразвук. Їх нормування, дія на організм, захист. Вібрація. Нормування, дія на організм, захист. Електромагнітне випромінювання, вплив на людину,їх нормування, захист. Іонізуюче випромінювання. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини. Нормування. Заходи захисту. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Умови ураження людей електричним струмом. Класифікація приміщень за ступенем ураження електричним струмом. Захист від дотику до частин обладнання, що проводить струм. Надання допомоги людині, при ураженні електричним струмом. Пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Пожежовибухонебезпечність об'єкта. Система попередження пожеж. Система протипожежного захисту. Організація пожежної охорони на підприємстві. Категорування приміщень по вибухо-пожежонебезпеці згідно ДСТУ Б.В.1.1-36-2016. Засоби і методи гасіння пожеж. Порядок дій у випадку пожежі. Блискавкозахист будівель та споруд. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Менеджмент безпеки і правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Небезпека. Таксономія небезпек. Ризик як оцінка небезпеки. Концепція безпеки життєдіяльності. Концепція ООН про сталий розвиток людства. Основні завдання науки про безпеку людини. Мета та значення дисципліни. Менеджмент безпеки і правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Небезпеки. Таксономія небезпек. Ризик – як оцінка небезпеки. Класифікація ризиків. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Прогнозування наслідків небезпечних ситуацій та екстремальних ситуацій. Якісний аналіз небезпек. Техногенні та природні небезпеки. Екологічні небезпеки. Причини виникнення та наслідки. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Види та причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Природні небезпеки та їх наслідки. Абіотичні та біотичні небезпеки. Антропогенні небезпеки. Інтелектуальна власність і заходи охорони. Природно-техногенні небезпеки. Причини і наслідки. Природно-соціальні небезпеки, причини виникнення та вплив на людину. Соціально-техногенні небезпеки, причини виникнення і наслідки. Інтелектуальна власність і заходи охорони. Економічна війна, економічна розвідка та промисловий шпіонаж. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. Надзвичайні ситуації, їх класифікація та характеристика. Система цивільного захисту та органи управління. Єдина державна система запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру (ЄДСЗР НС), її функції. Принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної ситуації. Засоби захисту людини від небезпечних чинників у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів. Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках.
Методи та критерії оцінювання: Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: Виконання та захист лабораторних робіт – 25%; виконання та захист практичних робіт - 25% • Підсумковий тестовий контроль лекційного матеріалу – 50%
Рекомендована література: 1) Кодекс законів про працю України. 2) Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 3) Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. 4) Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 5) Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 6) Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – К., Пожінформтехніка, 1999. -256с. 7) Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2007. -495с. 8) Батлук В.А., Кулик М.П., Яцюк Р.А. Охорона праці: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 360 с. 9) Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 10) Березуцький В.В. Безпека життєдіяльності / навч. посіб. / В.В. Березуцький, Л.А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін. - X., 2005. - 384 с. 11) Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб. / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. – 6-е вид. – К. Каравелла, 2010. - 344 с. 12) Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. - 5-те вид., випр. і допов. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. - 422 с. 13) Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист населення) [Текст]: навч. посіб. / М.М. Кучма. - 3-те вид., допов. і випр. – Львів: "Магнолія плюс", 2009. – 360 с. 14) Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З. Б. Живко та ін. – К. : Правова єдність, 2009.– 544 с. 15) Григус І.М. Перша медична допомога [Текст]: підручник / Григус І.М., Романишин М.Я. – Львів: Новий Світ–2000, 2013. – 176 с.