Фізика, частина 1

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.006
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.т.н. Балабан Оксана Василівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання фізичної природи явищ оточуючого світу, фізичних властивостей речовин у різних агрегатних станах, вплив зовнішнього середовища на процеси та стан складних систем; 2. Знання теоретичного опису властивостей та процесів, які відбуваються у речовині і радіотехнічних елементах, побудови адекватних моделей та прогнозування поведінки у різних умовах. 3. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань телекомунікацій і радіотехніки; застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач в умовах реального виробництва; 4. На основі фізичних законів і відомих фактів дати якісну фізичну інтерпретацію результатів фахових експериментальних досліджень. 5. Самостійно виконувати фізико-технічні дослідження з метою оптимізації параметрів об'єктів і процесів з використанням стандартних і спеціально розроблених інструментальних і програмних засобів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз, • Лінійна алгебра та аналітична геометрія, • Диференціальні рівняння.
Короткий зміст навчальної програми: Кінематика. Динаміка частинок та твердого тіла. Гідродинаміка. Механічні коливання та хвилі. Основи спеціальної теорії відносності. Фізичні основи молекулярно-кінетичної теорії. Основи термодинаміки. Термодинаміка реальних газів. Термодинаміка рідини. Термодинаміка твердого тіла.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт з усним опитуванням (20 балів), практичні завдання (20 балів) • екзаменаційний контроль (60 балів, екзамен): письмово-усна форма (60 балів)
Рекомендована література: 1. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт,2002. 2. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Высшая школа, 1990.-478 с. 3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. -М.: Высшая школа, 1989. –608с