Фізика, частина 2

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.014
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.т.н. Балабан Оксана Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання фізичних законів, властивостей речовин і явищ, які дають студентам можливість їх використовувати в галузі електроніки; 2. Застосування набуті знання і розуміння для встановлення, формулювання і вирішення завдань в електроніці; здатність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач в умовах реального виробництва; 3. Навики проведення експериментальних вимірювань різних фізичних величин і оцінки похибок вимірювань. 4. Знання меж застосування фізичних явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок з іншими явищами; 5. Знання ефективних способів і методів розв’язування фізичних задач у рамках курсу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз, • Лінійна алгебра та аналітична геометрія, • Диференціальні рівняння.
Короткий зміст навчальної програми: Електростатика. Електричне поле у вакуумі та в речовині. Постійний електричний струм. Магнітне поле у речовині та у вакуумі. Електромагнітне поле. Електричний коливальний контур. Електромагнітні коливання і хвилі. Хвильова оптика. Квантова оптика.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт з усним опитуванням – 20 балів, практичні завдання – 20 балів; • екзаменаційний контроль: екзамен – 60 балів: письмова форма – 50 балів і усна форма – 10 балів
Рекомендована література: 1. Понеділок Г. В., Данилов А. Б. Курс загальної фізики. Електрика і магнетизм. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки – 2010 – 516с. 2. Бушок Г.Ф., Левандовський В.В., Півень Г.Ф. Курс фізики. У 2 книгах. Книга 1. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001 – 448с. 3. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. У 2 книгах. Книга 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001 – 424с. 4. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт,2002. 5. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Высшая школа, 1990.-478 с.