Фізика, частина 3

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.021
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.ф.-м.н. Когут Зіновій Олександрович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання фізичних законів, властивостей речовин і явищ, які дають студентам можливість їх використовувати в галузі електроніки; 2. Застосування набуті знання і розуміння для встановлення, формулювання і вирішення завдань в електроніці; здатність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних задач в умовах реального виробництва; 3. Навики проведення експериментальних вимірювань різних фізичних величин і оцінки похибок вимірювань. 4. Знання меж застосування фізичних явищ і законів, їх сутність, фізичне і математичне підґрунтя, взаємозв’язок з іншими явищами; 5. Знання ефективних способів і методів розв’язування фізичних задач у рамках курсу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Математичний аналіз, • Лінійна алгебра та аналітична геометрія, • Диференціальні рівняння.
Короткий зміст навчальної програми: Борівська теорія атома. Хвильові властивості мікрочастинок. Рівняння Шредінгера. Фізика атомів і молекул. Зонна теорія твердих тіл. Будова атомного ядра. Радіоактивність. Ядерні реакції. Фізика елементарних частинок.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт з усним опитуванням – 20 балів, практичні завдання – 20 балів; • екзаменаційний контроль: екзамен – 60 балів: письмова форма – 50 балів і усна форма – 10 балів.
Рекомендована література: 1. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. У 2 книгах. Книга 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001 – 424с. 2. Курс фізики. Під редакцією Лопатинського І.Є., Видавництво Бескид Біт,2002. 3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. У трьох томах. Том 3. Оптика. Квантова фізика. Київ «Техніка», 1999. – 520 с. 4. Трофимова Т.И., Курс физики. - М.: Высшая школа, 1990.-478 с.