Матеріали та структури наноелектроніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.024
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні фізичні принципи (явища, процеси), що лежать в основі функціонування пристроїв наноелектроніки. 2. Знати основні методи дослідження органічних наноструктур та наночастинок з метою встановлення головних відмінностей їх фізико - хімічних властивостей. 3. Мати змогу у формуванні навиків аналізу найбільш важливих властивостей наноструктур на основі напівпровідників, металів, діелектриків та магнітовпорядкованих матеріалів і фізичних явищ в них. 4. Ознайомитись із основними підходами, що використовуються в технології формування наноструктур. 5. Вміти проводити аналіз результатів експериментальних досліджень органічних наноструктур, визначати їх розміри, морфологію, структуру і основні фізико-хімічні властивості, створювати на їхній основі прилади наноелектроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Елементна база твердотільної електроніки. Методи дослідження органічних наноструктур.
Короткий зміст навчальної програми: • Загальна характеристика нанооб'єктів. • Квантово-механічні основи фізичних процесів. • Особливості енергетичного спектру у нанообєктах. • Елементи зонної теорії твердого тіла Зонна структура матеріалів. • Методи отримання нанооб’єктів. • Синтез органічних наноструктур. • Наноструктури з матричною ізоляцією. • Методи дослідження нанооб’єктів та властивості наноматеріалів. • Наноматеріали для електроніки. • Пристрої наноелектроніки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: • лабораторні роботи (20%) • практичні заняття (10%) Підсумковий контроль (70% контрольний захід, іспит): письмова, усна форма (70%).
Рекомендована література: Базова література: 1. Доманцевич Н. І. Електропровідні характеристики тонкоплівкових композитних матеріалів із мінеральними наповнювачами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – T. 20. – № 1. – С. 18 – 21. 2. Аксіментьєва О. І. Дифузійні характеристики тонкоплівкових полімерних матеріалів та методи їх вимірювання: Монографія / О. І. Аксіментьєва, Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 156 с. 3. Щука, А. А. Наноэлектроника : учебник / А. А. Щука ; под общ. ред. А. С. Сигова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. 4. Завражна О. М. Основи нанотехнологій : навчально-методичний посібник / О. М. Завражна, О. О. Пасько, А. І. Салтикова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с. 5. Мікросхемотехніка: Підручник за ред З.Ю. Готри [Гельжинський Ш.Ш., Голяка Р. Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А.]. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 492 с. 6. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак, Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С,В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 7. Мікроскопія в нанотехнологіях / В.С. Антонюк, Г. С. Тимчик, О. В. Верцанова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 260 с. Допоміжна література: 1. Осадчук В. С. Фізична наноелектроніка : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 146 с. 2. Наноелектроніка / З. Готра, І. Григорчак, Б. Лукіянець, І. Большакова, П. Стахіра, Л. Політанський; за редакцією З. Готри. - Львів: Ліга-Прес, 2009. – 341 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Матеріали та структури наноелектроніки (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.027
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні фізичні принципи (явища, процеси), що лежать в основі функціонування пристроїв наноелектроніки. 2. Знати основні методи дослідження органічних наноструктур та наночастинок з метою встановлення головних відмінностей їх фізико - хімічних властивостей. 3. Мати змогу у формуванні навиків аналізу найбільш важливих властивостей наноструктур на основі напівпровідників, металів, діелектриків та магнітовпорядкованих матеріалів і фізичних явищ в них. 4. Ознайомитись із основними підходами, що використовуються в технології формування наноструктур. 5. Вміти проводити аналіз результатів експериментальних досліджень органічних наноструктур, визначати їх розміри, морфологію, структуру і основні фізико-хімічні властивості, створювати на їхній основі прилади наноелектроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Елементна база твердотільної електроніки. Методи дослідження органічних наноструктур.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички з основ конструювання та експлуатації електронної техніки, відповідних приладів електроніки, а також шляхом вивчення фізики явищ у них. Етапи виконання курсової роботи: 1. Ознайомлення з завданням, методологією виконання курсової роботи та уточнення варіанту завдання. 2. Аналіз предметної області згідно завдання та розроблення напрямку досліджень. 3. Методи отримання та дослідження матеріалів. Обгрунтування вибору матеріалу для досліджень. 4. Аналіз структурних особливостей наноструктурних систем та відповідних до них характеристик матеріалів. 5. Вивчення явищ впливу умов формування на структур та властивості наноструктурних систем. Розвиток сучасних теорій утворення наноструктурних систем при використанні вакуумних методів отримання матеріалу. 6. Проведення розрахунку критичних радіусів кластерів залежно від умов конденсації, а також характеристик електропровідності наноструктурних матеріалів із використанням різних математичних пакетів (Maple, Mathcad тощо). 7. Розроблення форм та звітів, інших засобів управління базою даних. Формулювання висновків. 8. Захист курсової роботи.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи. Поточний контроль (40%). Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи (20%). Захист курсової роботи (40%).
Рекомендована література: Базова література: 1. Доманцевич Н. І. Електропровідні характеристики тонкоплівкових композитних матеріалів із мінеральними наповнювачами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – T. 20. – № 1. – С. 18 – 21. 2. Аксіментьєва О. І. Дифузійні характеристики тонкоплівкових полімерних матеріалів та методи їх вимірювання: Монографія / О. І. Аксіментьєва, Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 156 с. 3. Щука, А. А. Наноэлектроника : учебник / А. А. Щука ; под общ. ред. А. С. Сигова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с. 4. Завражна О. М. Основи нанотехнологій : навчально-методичний посібник / О. М. Завражна, О. О. Пасько, А. І. Салтикова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с. 5. Мікросхемотехніка: Підручник за ред З.Ю. Готри [Гельжинський Ш.Ш., Голяка Р. Л., Готра З.Ю., Марусенкова Т.А.]. Львів: Ліга-Прес, 2015. – 492 с. 6. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак, Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С,В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 7. Мікроскопія в нанотехнологіях / В.С. Антонюк, Г. С. Тимчик, О. В. Верцанова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 260 с. Допоміжна література: 1. Осадчук В. С. Фізична наноелектроніка : навчальний посібник / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 146 с. 2. Наноелектроніка / З. Готра, І. Григорчак, Б. Лукіянець, І. Большакова, П. Стахіра, Л. Політанський; за редакцією З. Готри. - Львів: Ліга-Прес, 2009. – 341 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).