Експертні системи

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.056
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Дорош Наталія Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні моделі знань та принципи побудови баз знань. 2. Знати структуру, принципи побудови та галузі застосування ЕС. 3. Знати методи, моделі та алгоритми функціонування ЕС. 4. Знати методологію розробки експертних систем. 5. Знати основні принципи технічної та програмної реалізації ЕС. 6. Знати методологію застосування сучасних діагностичних та лікувальних ЕС. 7. Вміти формулювати вимоги до ЕС в конкретній предметній області. 8. Вміти розробляти структуру баз знань ЕС. 9. Вміти розробляти окремі компоненти програмного забезпечення ЕС. 10. Вміти створювати та поповнювати базу знань ЕС в конкретній предметній області.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем. Кореквізити: Системи автоматизованого проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Моделі знань в експертних системах • Загальні відомості про експертні системи. • Елементи дискретної математики. • Представлення знань та моделі знань в ЕС. • Класифікація ЕС. • Класифікація технічного та програмного забезпечення ЕС. • Класифікація інструментальних засобів ЕС. Основні компоненти експертних систем • Структура ЕС. • Підсистема логічного виведення ЕС. • Технологія розробки ЕС. • ЕС на основі нечіткої логіки. • Застосування ЕС в медицині.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: контрольні та лабораторні роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (30%). Підсумковий контроль: екзамен (70%).
Рекомендована література: 1. Барило Г.І., Бобало Ю.Я. Готра З.Ю., Готра О.З., Климаш М.М., Лесінський В.В, Політанський Р.Л. Системний аналіз та експертні системи: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т: 2017. – 408 с. 2. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні системи: Підручник. – Львів: «Новий Світ– 2000», 2009. – 406 с. 3. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підр. для вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Комп'ютені науки" та "Прикладна математика". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002. - 366 с. 4. Джексон П. Введение в экспертные системы. – М.: Вильямс, 2011. 5. Бондарев В.Ф., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект: Учеб. пособ. для студ. вузов. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. - 615
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Експертні системи (курсовий проект)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.061
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Дорош Наталія Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – вміти продемонструвати знання та навички концептуального проектування баз даних та баз знань; – вміти сформувати семантичну, продукційну або фреймову модель бази знань; – вміти показати знання основних етапів проектування експертних систем -концептуалізації, формалізації, створення прототипу, тестування та дослідної експлуатації; – знати і вміти побудувати моделі баз знань з використанням теорії графів; – вміти розробляти окремі компоненти програмного забезпечення експертних систем; – вміти провести імітаційне моделювання роботи експертної системи в середовищі електронних таблиць з використанням формул Байеса; – вміти представити результати моделювання та проектування експертної системи у заданій предметній області.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем Кореквізити: Системи автоматизованого проектування
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички проектування експертних систем різного призначення, зокрема, навички визначення структурної організації ЕС та функціонального приз начення основних елементів ЕС, таких як діалогова підсистема, база даних та база знань, підсистема набуття знань та логічного пояснення. Вміння визначати основні етапи розробки при проектуванні ЕС, навички формування семантичних, продукційних та фреймових моделей баз знань на основі аналізу предметної області. Знати технологію розробки ЕС та імітаційного моделювання основних етапів роботи ЕС з використанням ймовірнісних методів Байеса.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: контрольні та лабораторні роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (30%). Підсумковий контроль: екзамен (70%).
Рекомендована література: Базова література: 1. Барило Г.І.,Бобало Ю.Я. Готра З.Ю., Готра О.З., Климаш М.М., Лесінський В.В, Політанський Р.Л. Системний аналіз та експертні системи: Навчальний посібник. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т: 2017. – 408 с. 2. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В. Інтелектуальні системи: Підручник. – Львів: «Новий Світ– 2000», 2009. – 406 с. 3. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект: Підр. для вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Комп'ютені науки" та "Прикладна математика". - К.: Вид. дім "КМ Академія", 2002. - 366 с. 4. Гаврилова Т.А., Червинская К.Р. Извлечение и структурирование знаний для экспертных систем. - М.: Радио и связь, 1992 . - 200 с. 4. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы/ Э.В. Попов и др.-М.:Радио и связь,1990. - 460 с. 5. Геловани В.А., Ковригин О.В. Экспертные системы в медицине.- М.: Знание, 1987. - 186 с. 5. Джексон П. Введение в экспертные системы. – М.: Вильямс, 2011. 6. Бондарев В.Ф., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект: Учеб. пособ. для студ. вузов. - Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. - 615 Допоміжна 1. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 1. Системы общения и экспертные системы/ Э.В. Попов и др.-М.:Радио и связь,1990.-460 с. 2. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 2. Модели и методы / Под ред. Д.А. Поспелова. - М.: Радио и связь, 1990.- 304 с. 3. Искусственный интеллект. В 3 кн. Кн. 3. Программные и аппаратные средства / Под ред. В.Н. Захарова, В.Ф. Хорошевского. - М.: Радио и связь, 1990.- 368 с. 4. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика. - М.: Горячая линия Телеком, 2012. - 382 с. 3.1.21. Фролов Ю.В.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).