Аналогова схемотехніка

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.055
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., асистент Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Повинен знати: - методи аналізу та синтезу елементів і пристроїв АС; - методи, моделі та алгоритми схемотехнічного проектування елементів та пристроїв АС; - характеристики та основні команди пакетів прикладних програм проектування пристроїв АС. Повинен вміти: - розробляти алгоритми та програми аналізу та синтезу електронних елементів і пристроїв АС; - застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та пристроїв АС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Автоматизоване проектування елементів та пристроїв електронної техніки. Цифрова схемотехніка. Фізичні основи електронної техніки. Кореквізити: Елементи та пристрої відображення інформації. Основи сенсорної техніки. Методи дослідження органічних наноструктур.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення основ аналізу та синтезу елементів і пристроїв аналогової схемотехніки. Вивчення структурних та принципових схем елементів та пристроїв аналогової схемотехніки. Вивчення алгоритмічної бази та параметрів компонентів схемотехнічного проектування елементів та пристроїв аналогової схемотехніки із створенням їх віртуальних моделей. Ознайомлення з технічними та програмними засобами автоматизації проектування елементів та пристроїв аналогової схемотехніки та отриманні практичних навиків роботи з вказаними засобами. Основні поняття та математичні основи аналогової схемотехніки. Аналогові схеми на напівпровідникових діодах. Підсилювачі аналогових сигналів. Перетворювачі аналогових сигналів. Генератори. Імпульсні аналогові пристрої.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота, курсова робота (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Кожухар О.Т. Аналогова схемотехніка. Конспект лекцій. - НУ»ЛП» -2011, 79 с. 2. О.М. Воробйова, В.Д. Іванченко. «Основи схемотехніки». Навчальній посібник у двох частинах. Ч1. «Аналогова схемотехніка», 182 с.; Одеса, 2004. 3. "Схемотехніка інтегральних аналогових сенсорних пристроїв": Тематичний збірник статей / За ред. З.Ю. Готри, В.Каліти. – Львів: ДУЛП, 1996 – 156 с. 4. Вуйцик В., Голяка Р., Лопатинський І., Невмержинська О., "Аналогова мікросхемотехніка вимір. та сенсор. пристроїв"/ред. З.Готри та Р. Голяки/, Львів, ДУ «ЛП», 1999.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Аналогова схемотехніка (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.060
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., асистент Шимчишин Ольга Йосифівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вміти використовувати методи аналізу та синтезу елементів і пристроїв АС; - вміти використовувати методи, моделі та алгоритми схемотехнічного проектування елементів та пристроїв АС; - знати характеристики та основні команди пакетів прикладних программ проектування пристроїв АС; - вміти розробляти алгоритми та програми аналізу та синтезу електронних елементів і пристроїв АС; - вміти застосовувати засоби автоматизованого проектування для розробки елементів та пристроїв АС.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Інформатика інфокомунікаційних систем, частина 1 та 2. Фізичні основи електронної техніки. Цифрова схемотехніка. Кореквізити: Фізика. Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота спрямована на формування і розвиток вміння та навичок проектуванняструктурних та принципових схем елементів іелектронних аналогових пристроїв та їх віртуальних моделей; вивчення характеристик та основних команд пакетів прикладних програм при проектуванні електронних аналогових пристроїв.Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити текстовий та ілюстративний матеріал. Результатом роботи є діючий активний фільтр із заданими параметрами на операційному підсилювачі.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи – 20%. • Захист курсової роботи – 40%.
Рекомендована література: 1. Кожухар О.Т., Методичні вказівки до практичних занять „Завдання та методика розрахунків аналогових схем” з курсу “Аналогова схемотехніка” базового напряму 6.050802 “Електронні пристрої та системи” Львів: НУ”ЛП ”, 2011. - 44 с. 2. Кожухар О.Т. Розробка та комп`ютерне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з аналог.схемотех., ч.3 Львів НУ ЛП, 2011, с.43. 3. Кожухар О.Т. Розробка та комп`ютерне моделювання аналогових схем електронних пристроїв. Методичні вказівки до практичних занять та курсової роботи з аналог.схемотех., ч.4 Львів НУ ЛП, 2011, с.40. 4. О.М. Воробйова, В.Д. Іванченко. «Основи схемотехніки». Навчальній посібник у двох частинах. Ч1. «Аналогова схемотехніка», 182 с.; Одеса, 2004.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).