Методи дослідження органічних наноструктур

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.057
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: К.т.н., доц. Кучмій Галина Любомирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основні методи дослідження органічних наноструктур та наночастинок з метою встановлення головних відмінностей їх фізико-хімічних властивостей; - розвивати новітні напрямки досліджень та використовувати інноваційні технології у дослідженні органічних наноструктур; - ознайомитись із основними підходами, що використовуються в технології створення та синтезу органічних наноструктур; - вміти проводити аналіз результатів експериментальних досліджень органічних наноструктур, визначати їх розміри, морфологію, структуру і основні фізико-хімічні властивості, створювати на їхній основі прилади наноелектроніки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Фізичні основи електронної техніки. Фізика напівпровідників та діелектриків. Кореквізити: Матеріали та структури наноелектроніки.
Короткий зміст навчальної програми: Нанорозмірні структури: класифікація, формування та дослідження Загальні відомості про нанорозмірні структури. Особливості властивостей наноструктур Класифікація органічних напівпровідників та нанооб’єктів. Методи отримання наноструктур. Електропровідні властивості наноструктур. Магнітні властивості наноструктур. Застосування наноструктур для створення електронних пристроїв. Фізико-хімічні методи дослідження органічних наноструктур Термічні методи досліджень. Диференціальний термічний аналіз органічних наноструктур Молекулярний спектральний аналіз: електронні спектри та інфрачервоні спектри поглинання. Експериментальна техніка спектрального аналізу полімерів Рентгенодифракційні методи досліджень. Методи вимірювання розміру областей когерентного розсіяння. Методи оптичної мікроскопії. Просвітлююча електронна мікроскопія. Растрова електронна мікроскопія. Пристрій і робота растрового електронного мікроскопа. Скануюча зондова мікроскопія Скануюча тунельна мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія.
Методи та критерії оцінювання: • лабораторні та практичні роботи, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Доманцевич Н. І. Електропровідні характеристики тонкоплівкових композитних матеріалів із мінеральними наповнювачами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2019. – T. 20. – № 1. – С. 18 – 21. 2. Аксіментьєва О. І. Дифузійні характеристики тонкоплівкових полімерних матеріалів та методи їх вимірювання: Монографія / О. І. Аксіментьєва, Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин. – Львів: видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 156 с. 3. Завражна О. М. Основи нанотехнологій : навчально-методичний посібник / О. М. Завражна, О. О. Пасько, А. І. Салтикова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с. 4. Мікроскопія в нанотехнологіях / В.С. Антонюк, Г. С. Тимчик, О. В. Верцанова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 260 с. 5. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак,Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С,В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: Видавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 6. Наноматеріали і нанотехнології: навчальний посібник / Азарєнков М. О., Неклюдов І. М., Береснєв В. М., Воєводін В. М., Погребняк О. Д., Ковтун Г. П., Соболь О. В., Удовицький В. Г., Литовченко С. В., Турбін П. В., Чишкала В. О. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 316 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).