Прилади та техніка НВЧ

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.063
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.ф-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні фізичні явища, які зустрічаються в приладах НВЧ; та основи теорії приладів НВЧ. 2. Знати схематичну будову приладів, параметри та характеристики приладів НВЧ. 3. Вміти виконувати розрахунки вузлів НВЧ приладів; 4. Вміти використовувати ПК для розрахунків вузлів НВЧ приладів; 5. Вміти конструювати окремі вузли приладів НВЧ; 6. Вміти виконувати експериментально дослідження приладів НВЧ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізичні основи електронної техніки, Технологічні основи електроніки, Матеріали електронної техніки. Кореквізити: Електронні елементи та пристрої системи безпеки та охорони, Електронні системи спостереження.
Короткий зміст навчальної програми: Програма курсу в основному складається з таких розділів: 1. Основи теорії електромагнітного поля, де розглядаються методи аналізу полів, основні закони електродинаміки, хвильові рівняння та енергетичні співвідношення. 2. Випромінювання та поширення електромагнітних хвиль в різних середовищах і особливості хвильових явищ на границі розділу двох середовищ, а також передача електромагнітної енергії в направляючих системах. 3. Третій розділ має прикладний характер, де розглядаються лінійні пристрої НВЧ: елементи ліній передач, об’ємні резонатори, фільтри, узгоджуючі пристрої та методи аналізу НВЧ пристроїв. 4. Звичайні прилади з статичним керуванням електронним потоком, призначені для робота в області НВЧ. 5. Прилади із короткою взаємодією між електронами та електромагнітною хвилею. 6. Газорозрядні прилади НВЧ. 7. Твердотільні прилади НВЧ. В цілому дана дисципліна є основою спеціальних курсів та передбачає освоєння студентами будови відповідних приладів НВЧ, фізики явищ в них, ознайомлення з характеристиками та параметрами НВЧ приладів, а також з методами розрахунку та конструювання приладів НВЧ.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: виконання лабораторних робіт, виконання контрольної роботи (30%). • Підсумковий контроль: екзамен (70 %).
Рекомендована література: 1. Теоретична електродинаміка : підручник / [О. В. Багацька, О. Ю. Бутрим, М. М. Колчигін та ін.] – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 414 с. 2. Дудик М.В. Електродинаміка (курс лекцій): навчальний посібник / Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 120 с. 3. Фіалковський О.Т. Технічна електродинаміка. Навчальний посібник / Фіалковський О. Т., Дочкін А. Г., Бондаренко Т. Г. – Київ, ДУТ, 2015. – 159с. 4. Субмікронні та нанорозмірні структури електроніки: Підручник / З.Ю. Готра, І.І. Григорчак,Б.А. Лук’янець, В.П. Махній, С,В. Павлов, Л.Ф. Порлітанський, Ежи Потенські. Чернівці: УВидавництво та друкарня “Технологічний центр”, 2014. – 839 с. 5. Напівпровідникові та феритові НВЧ-пристрої / О. О. Дробахін, С. В. Плаксін, В. Д. Рябчій, Д. Ю. Салтиков. – Д.: вид-во ДНУ, 2013. – 104 с. 6. Соколов С. В., Писаренко Л. Д., Журба В. О. Теорія електромагнітного поля та основи техніки НВЧ : навч. посіб. /за заг. ред. Г. С. Воробйова . – Суми : вид-во СумДУ, 2011. – 394 с. 7. Зеленский, А.А. Электронные и квантовые приборы СВЧ : учеб. пособие / А.А. Зеленский. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – Ч. I. –139 с. 8. Панфілов І.П. Електронні та квантові прилади НВЧ: Навч. посібник для вузів. Модуль 1. / Панфілов І.П., Флейта Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 120 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Прилади та техніка НВЧ (курсова робота)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.01.E.065
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.ф-м.н., проф. Микитюк Зіновій Матвійович
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знати основні фізичні явища, які зустрічаються в приладах НВЧ; та основи теорії приладів НВЧ. 2. Знати схематичну будову приладів, параметри та характеристики приладів НВЧ. 3. Вміти виконувати розрахунки вузлів НВЧ приладів; 4. Вміти використовувати ПК для розрахунків вузлів НВЧ приладів; 5. Вміти конструювати окремі вузли приладів НВЧ; 6. Вміти виконувати експериментально дослідження приладів НВЧ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізичні основи електронної техніки, Технологічні основи електроніки, Матеріали електронної техніки, Фізика. Кореквізити: Електронні елементи та пристрої системи безпеки та охорони, Електронні системи спостереження.
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий робота покликана сформувати і розвинути вміння та навички проектування приладів з статичним керуванням електронним потоком, призначені для робота в області НВЧ, та приладів із короткою взаємодією між електронами та електромагнітною хвилею; передбачає набуття знань із будови відповідних приладів НВЧ, фізики явищ в них, ознайомлення з характеристиками та параметрами НВЧ приладів, а також з методами розрахунку та конструювання магнетрону. Пояснювальна записка до курсової роботи повинна містити текстовий та ілюстративний матеріал. Результатом роботи є розрахунок геометричних параметрів магнетрону і, відповідних до них, фізико-технічних характеристик спроектованого приладу НВЧ.
Методи та критерії оцінювання: 1. Поточний контроль у формі перевірки викладачем частин курсової роботи згідно з описом етапів виконання курсової роботи. 2. Підсумковий контроль у формі захисту курсової роботи. • Поточний контроль - 40%. • Перевірка тексту і графічної частини курсової роботи – 20%. • Захист курсової роботи – 40%.
Рекомендована література: 1. Визначення хвильового опору відкритої мікросмужкової НВЧ лінії передачі: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Прилади та техніка НВЧ” для студентів базового напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Укл.: Б.П. Яцишин,. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2018. -8 с. 2. Розрахунок параметрів та геометричних розмірів НВЧ лінії передачі в програмі MWI-2010: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Прилади та техніка НВЧ” для студентів базового напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Укл.: Б.П. Яцишин,. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2018. -11 с. 3. Вимірювання повних опорів навантаження в лініях передач: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Прилади та техніка НВЧ” для студентів базового напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Укл.: А.В. Фечан,. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. -. -8 с. 4. Дослідження магнетрона: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Прилади та техніка НВЧ” для студентів базового напряму 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Укл.: А.В. Фечан,. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2015. -. -8 с. 5. Методичні вказівки до курсової роботи з предмету “Прилади та техніка НВЧ” для студентів спеціальності 6.050802 “Електронні пристрої та системи” / Укл. Фечан А.В. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2011. -11 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).