Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Проектування та адміністрування інформаційних комунікаційних мереж
Код дисципліни: 7.126.02.O.004
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ІНТ. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері ІСТ при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, та характеризується невизначеністю умов і вимог. ЗК3. Здатність ефективно спілкуватись та співпрацювати з колегами, кінцевими користувачами та керівництвом, переконливо висловлювати свої думки щодо поточних та майбутніх завдань, як письмово, так і усно. ЗК4. Здатність виконувати управлінські функції, забезпечувати професійний розвиток підлеглих. КОМ 1.(126) Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). КОМ 2.(126) Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ2(126) Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань АіВ4 (126) здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування АіВ3.(126) Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи охорони праці та безпека життєдіяльності; Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Правове і організаційне забезпечення професійної безпеки в галузі Законодавча та нормативна база з питань охорони праці в галузі. Аналіз причин виробничого травматизму на об’єктах господарювання згідно спеціалізацій. Організація охорони праці на підприємствах галузі Атестація робочих місць. Заходи безпеки під час експлуатації електронних пристроїв Джерела електромагнітного випромінювання та характер розповсюдження електромагнітної енергії. Вплив електромагнітного поля на організм людини. Заходи захисту від негативної дії ЕМВ. Заходи безпеки при роботі з лазерним випромінюванням. Заходи охорони праці при експлуатації комп’ютерної техніки. Режим праці і відпочинку при роботі за ПК. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень з КТ. Заходи електробезпеки та пожежної безпеки в приміщеннях з КТ. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту Спеціальна функція у сфері цивільного захисту Планування заходів захисту в зонах техногенних і природних надзвичайних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичної розрахунково-графічної роботи (20%) • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування
Рекомендована література: 1) Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 2) Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 3) Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 4) Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Куліш Ю.О. и др. – К.: Основа – 2006. Рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях. Частина 1: Навчальний посібник. 5) О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 6) Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 7) Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. 8) Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 9) Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 10) Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с. 11) Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).