Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Лазерна і оптоелектронна техніка
Код дисципліни: 7.153.01.O.005
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., Смолінська Наталія Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: .
Завдання: .
Результати навчання: • реалізовувати проекти модернізації виробництва і технологій у сфері електроніки, впровадження новітніх інформаційних, комунікаційних та мультимедійних технологій. • розробляти маловідходні, енергозберігаючі та екологічно чисті технології з урахуванням вимог безпеки життєдіяльності людей, раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів. • здійснювати інформаційний та науковий пошук з використанням наукової, технічної та довідкової літератури, баз даних і знань, інших джерел інформації,; критично осмислювати та інтерпретувати наявні знання та дані, формувати напрями досліджень і розробок з урахуванням вітчизняного й закордонного досвіду.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити • Підприємництво та менеджмент
Короткий зміст навчальної програми: Підприємство як суб'єкт господарювання. Основні та оборотні фонди підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальні ресурси підприємства. Собівартість продукції. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Управління фінансовою діяльністю підприємства.
Опис: .
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль – 30% виконання практичних завдань; – контрольна робота – 20%; – підсумковий контроль –40% письмова форма – тестування, залік); – усна компонента – 10%
Критерії оцінювання результатів навчання: .
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінка «відмінно» (88-100 балів) відповідає всебічному системному і глибокому знанню програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу, основної і додаткової літератури; чіткому володінню понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій; Оцінка «добре» (71-87 балів) відповідає знанню основного програмного матеріалу; засвоєнню інформації з лекційного курсу; володінню основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вмінню безпомилково використовувати їх для вирішення як типових ситуацій, допускаючи окремі помилки; Оцінка «задовільно» (50-70 балів) відповідає незнанню основного програмного матеріалу; володінню окремими поняттями, методами та інструментарієм, допускаючи при їх використанні суттєві помилки. Оцінка «незадовільно» (0-49 балів) передбачає, що студент не розуміє суті поставлених питань та не знає основних понять курсу.
Рекомендована література: 1. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с. 2. Грибик І. І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика : навч. посіб. / І. І. Грибик. – К. : Ліра-К, 2014. – 428 с. 3. Данилюк М. О. Планування і контроль на підприємництві : навч. посіб. / М. О. Данилюк. – К. : Ліра-К, 2015. – 328 с. 4. Яркіна Н. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н. М. Яркіна – Київ : Ліра-К, 2015. – 498 с. 5. Круш П. В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в EXCELL) : навч. посіб. / П. В. Круш. – К. : Цул, 2014. – 256 с. 6. Мороз В. С. Організація виробництва : навч. посіб. / В. С. Мороз, А. С. Тельнов. – К. : Ліра-К, 2015. – 256 с.