Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Код дисципліни: 7.153.02.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Р9.(153)Забезпечувати якість виробництва; обирати технології, що гарантують отримання необхідних характеристик твердотільних пристроїв; застосовувати сучасні методи контролю мікро- та наносистемної техніки. РН6 Р11. (153)Досліджувати процеси у мікро- та наноелектронних системах, приладах й компонентах з використанням сучасних експериментальних методів та обладнання, здійснювати статистичну обробку та аналіз результатів експериментів. Р13.(153) Керувати складними робочими процесами у сфері виробництва та/або досліджень мікро- та наноелектронних систем, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу та окремих працівників, визначати заходи щодо покращення результатів діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи охорони праці та безпека життєдіяльності; Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи; Гуманітарний блок Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Правове і організаційне забезпечення професійної безпеки в галузі Законодавча та нормативна база з питань охорони праці в галузі. Аналіз причин виробничого травматизму на об’єктах господарювання згідно спеціалізацій. Організація охорони праці на підприємствах галузі Атестація робочих місць. Заходи безпеки під час експлуатації електронних пристроїв Джерела електромагнітного випромінювання та характер розповсюдження електромагнітної енергії. Вплив електромагнітного поля на організм людини. Заходи захисту від негативної дії ЕМВ. Заходи безпеки при роботі з лазерним випромінюванням. Заходи охорони праці при експлуатації комп’ютерної техніки. Режим праці і відпочинку при роботі за ПК. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень з КТ. Заходи електробезпеки та пожежної безпеки в приміщеннях з КТ. Аналіз впливу наноматеріалів на здоров’я людини Особливості фізико-хімічних властивостей наноматеріалів Токсична дія наноматеріялів. Потенційні шляхи надходження наночастинок в організм людини. Шляхи дезактивації наночастинок. Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту Спеціальна функція у сфері цивільного захисту Планування заходів захисту в зонах техногенних і природних надзвичайних ситуацій
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичної розрахунково-графічної роботи (20%) • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування
Рекомендована література: 1) Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 2) Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 3) Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 4) Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Куліш Ю.О. и др. – К.: Основа – 2006. Рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях. Частина 1: Навчальний посібник. 5) О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 6) Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 7) Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. 8) Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 9) Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 10) Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с. 11) Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.