Фотовольтаїка

Спеціальність: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Код дисципліни: 7.153.02.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фотоніка
Лектор: асистент Варищук Василь Ігорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати: фізичні принципи роботи сучасних фотовольтаїчних перетворювачів, принципи їх роботи , конструктивні особливості та методи підвищення ефективності сонячних елементів і модулів; • вміти: аналізувати роботу сонячних елементів і модулів та вимірювати і розраховувати їх параметри, аналізувати конструктивні особливості фотовольтаїчних пристроїв з метою підвищення ефективності їх роботи; • мати достатні уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи практичного застосування фотовольтаїки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • фізика, • оптичні матеріали, • основи оптоелектроніки та фотоніки.
Короткий зміст навчальної програми: Фізичні закономірності роботи сонячних елементів. Класифікація сонячних елементів . Основні характеристики сонячних елементів. Сонячні елементи другого покоління на основі багатокомпонентних напівпровідників. Неорганічні сонячні елементи третього покоління. Сонячні елементи третього покоління екситонного типу. Сонячні елементи на основі металоорганічних матеріалів. Конструктивні особливості сонячних елементів та їх оптичні системи.
Методи та критерії оцінювання: • письмові роботи з практичних занять , усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Андреев В М и др.. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. – Л : Наука, 1989. -310 с. 2. М . Мейтин. Фотовольтаика:материалы технологии перспективы. Электроника, -2000, -№6, -С.40-46. 3. А.Грачов. Органическая фотовольтаика – завтрашний день солнечной энергетики. Электрик. -2015, -№10, -С.44-46. 4. В.А.Маличко и др.. Солнечная фотовольтаика: современное состояние и тенденции развития. УФН, -2016, -Т.186,№8 С.801-852.