Іноземна мова

Спеціальність: Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Код дисципліни: 7.153.02.M.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: ст.викл.Балацька Л.П., ст.викл.Ухач Л.Д., доц.Пастирська І.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань В1 +
Короткий зміст навчальної програми: Моя спеціальність. Опрацювання додаткової технічної літератури. Особливості стилю науково-технічної літератури. Опрацювання додаткової технічної літератури. Терміни, скорочення. Опрацювання додаткової технічної літератури.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -50% Контрольна робота. – 50% Підсумковий контроль: диференційований залік. -100%
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Спілкуємося англійською мовою. Вищий рівень. За ред. доц. Байбакової І.М., доц. Гасько О.Л., доц. Федоришина М.С. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2012. 2. Eric H. Glendinning, John McEwan. Oxford English for Information Technology. – Oxford: Oxford University Press, 2006. 3. Santiago Remacha Esteras. Infotech. English for computer users. Student’s book. Cambridge. 2013 – 168c. 4. Murphy, Raymond + CD English Grammar in Use. A self-study Reference and Practice Book for intermediate Students of English with Answers / Raymond Murphy. - Third Edition. Included CD-ROM. - Cambridge University Press, 2005. - 379 p. 5. Readings in Computing. Доц. Байбакова І.М., Гавран М.І. та ін. – Львів: ТзОВ «Простір-М», 2008. 6. Basic Principles of Nanotechnologies. Wesley S. Sanders, 1st edition, 2019.Taylor and Francis Group. - 173c. Німецька: 1. Kommunikatives Deutsch. Redaktionelle Leitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 2. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 3. Sprich richtig aus- Практичні завдання з розвитку фонетичних навичок з німецької мови для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей, Львів 2014. 4. Д. Паремська. Німецька мова. Практична граматика. видавництво Арій. - 2015. 5. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 2013. 6.Словники Французька: 1. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французька мова - 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ «Нестор Академік Паблішерз», 2008.- 576 с. 2. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 3. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови длярозвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 4. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 5. Boulares M., Grand-Clement O. Conjugaison progressive du francais. CLE Internatonal, 2013-223p. 6. Gregoire M, Thievenaz O. Grammaire progressive du francais. CLE International, 2017-255p. 7. Miquel C. Vocabulaire progressif du francais. CLE International, 2018-192p. 8. Словники.