Системи інформаційної безпеки

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.O.5
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Лектор: професор, д.т.н. Іван Володимирович Горбатий
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: - концепції побудови й управління телекомунікаційних систем та мереж третього та четвертого поколінь, функціональної та просторової архітектури телекомунікаційних систем та мереж другого та третього покоління; - технології та протоколи передавання сигналів у телекомунікаційних системах та мережах (зокрема класифікацію сучасних методів модуляції, розділення каналів та організації дуплексного зв’язку), схеми організації зв’язку в телекомунікаційних системах за основними технологіями; - основні методи фізичного та інформаційного забезпечення безпеки зв’язку; - основні методи забезпечення передавання та приймання радіосигналів включно із знанням сучасних методів модуляції та кореляційної обробки; Вміти: - здійснювати аналіз вимог до телекомунікаційних і радіоелектронних пристроїв та систем і на його основі коректно формулювати технічне завдання на проектування таких пристроїв та систем; - ефективно застосовувати в процесі схемотехнічного проектування методи та засоби автоматизованого проектування, зокрема програми MicroCap та MATLAB Simulink, синтезувати з використанням цих програм стійкі макромоделі лінійних та нелінійних кіл із зосередженими параметрами; - застосовувати методи фізичного, криптографічного та стеганографічного захисту інформаційних каналів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Проектування програмно-апаратних систем: розділи "Принципи побудови програмно-апаратних систем"; "Програмування програмно-апаратних систем", “Безпека програмно-апаратних систем". - Системотехнічне проектування радіотехнічних систем та мереж: розділи "Методи системотехнічного проектування радіотехнічних систем та мереж", "Безпека радіотехнічних систем та мереж".
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Системи інформаційної безпеки” призначена для ознайомлення студентів з основними поняттями та визначеннями в галузі систем інформаційної безпеки. Описано основні методи і засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах. Розглянуто архітектуру, принципи побудови, етапи побудови та підходи до забезпечення функціонування системи інформаційної безпеки телекомунікаційних систем та мереж.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль результатів навчання студентів здійснюють на лабораторних заняттях шляхом перевірки виконання індивідуальних лабораторних завдань. Семестровий контроль здійснюють шляхом перевірки індивідуальних письмових робіт, виконаних згідно з розкладом семестрового контролю, та вибіркового усного опитування.
Рекомендована література: 1. Бобало Ю. Я. Інформаційна безпека : навч. посібник / Ю. Я. Бобало, І. В. Горбатий, М. Д. Кіселичник, А. П. Бондарєв, С. С. Войтусік, А. Я. Горпенюк, О. А. Нємкова, І. М. Журавель, Б. М. Березюк, Є. І. Яковенко, В. І. Отенко, І. Я. Тишик; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. Я. Бобала та д-ра техн. наук, доц. І. В. Горбатого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 580 с. 2. Горбатий І.В. Телекомунікаційні системи та мережі. Принципи функціонування, технології та протоколи : навчальний посібник / І.В. Горбатий, А.П. Бондарєв. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с.