Професійна та цивільна безпека

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.M.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Корж Галина Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Опанування системою знань, яка надає цілісне уявлення про безпечне виробниче середовище, у якому забезпечується здоров’я і працездатність працівників у відповідній галузі господарювання; вміння вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення у небезпечних та надзвичайних ситуаціях; можливість організувати навчання та перевірку знань персоналу з питань галузевої охорони праці (інструктажі та спеціальне навчання для працівників, залучених до робіт з підвищеною небезпекою); здатність організувати навчання та перевірку знань персоналу з питань пожежної безпеки та правил користування засобами індивідуального захисту; здатність організувати навчання та перевірку знань персоналу з надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; вміння організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці у підлеглому підрозділі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи охорони праці Безпека життєдіяльності
Короткий зміст навчальної програми: Заходи охорони праці при роботі з комп’ютерною технікою Ергономіка та організація робочого місця, обладнаного комп’ютерною технікою. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщень з комп’ютерною технікою. Вимоги до електробезпеки та пожежної безпеки в приміщеннях з комп’ютерною технікою. Техніка безпеки на об’єктах галузі Вимоги безпеки до технологічного обладнання та виробничих процесів. Організація електробезпеки в галузі телекомунікацій. Захист при: - проведенні електричних випробувань, вимірювань настроювань апаратури та обладнання; - при експлуатації переносних приладів для вимірювання електричних параметрів кабельних і повітряних мереж; - при експлуатації переносних електроустановок; - при будівництві, ремонті кабельних і повітряних мереж зв’язку; - при прокладці і монтажі кабелів зв’язку; - при роботах на кабелях зв’язку, на які впливають електрифіковані мережі змінного струму; - при обладнанні і експлуатації підприємств зв’язку; - на передавальних і приймальних центрах; - на радіотрансляційних вузлах; - у приміщенні з відеодисплейним терміналом. Організаційні і технічні заходи електробезпеки на стадії експлуатації (персонал, навчання, види робіт, оформлення робіт і т.ін.), класифікація приміщень з електробезпеки. Пожежна безпека (класифікація зон і приміщень з вибухо- і пожежобезпеки. Блискавкозахист, види блискавкозахисту, розробка системи блискавкозахисту для об’єктів галузі, захист від вторинних проявів блискавки. Оцінка на відповідність устаткування пожежним та вибуховим характеристикам оточуючого виробничого середовища.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичної розрахунково-графічної роботи • Підсумковий контроль (60%, диференційований залік): тестування
Рекомендована література: 1) Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 2) Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 3) Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с. 4) Аветисян В.Г., Сенчихін Ю.М., Куліш Ю.О. и др. – К.: Основа – 2006. Рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях. Частина 1: Навчальний посібник. 5) О.П. Депутат, І.В. Коваленко. Цивільна оборона. Львів „Афіша” – 2000. 6) Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М., Основи цивільного захисту:Навч. Посібник/Львів, 2010 -384с. 7) Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. 8) Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с. 9) Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 10) Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с. 11) Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: Афіша, 2003. – 320 с.