Методологія наукових досліджень

Спеціальність: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Код дисципліни: 7.172.04.O.9
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: Корнелія Корніївна Товстюк
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Студенти ознайомлені із загальними філософськими засадами наукових досліджень, знають логікою проведення досліджень та принципи побудови плану проведення досліджень відповідно до виставлених пріоритетів. Знають методи аналізу та оцінки вірогідностей наукових гіпотез, методи узагальнення та вміють здійснити їх перевірку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фізика; Математика; Програмування; Квантова механіка та статистична фізика
Короткий зміст навчальної програми: Сутність наукового пізнання (методи і методологія наукового пізнання та наукового дослідження, класифікація методів наукового пізнання) Наукова проблема (постановка, формулювання, виділення об’єктивних та суб’єктивних фактів, класифікація наукових проблем) Наукова гіпотеза (висунення і обґрунтування, визначення та структура, гіпотеза як форма наукового знання та метод його розвитку) Наукова теорія: її роль в науковому дослідженні, визначення наукової теорії, структура теоретичного знання, функції теорії, конструктивні і фундаментальні теорії. Рівні і методи наукового дослідження: поняття і зміст рівнів наукового дослідження, емпіричний і теоретичний рівні; методи збирання та узагальнення емпіричної інформації; методи повного та вибіркового спостереження,. Експеримент та особливості його постановки в технічних наукових дослідженнях, значення експериментальних досліджень в науковому пізнанні. Методи порівняння та вимірювання. Значення і специфіка методів вимірювання в радіоелектроніці, телекомунікаціях і електронній техніці. Комп’ютерна обробка результатів вимірювання Методи теоретичного узагальнення емпіричної інформації: загально логічні методи наукового дослідження: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аналогія Теоретичні методи наукового дослідження: формалізація, ідеалізація, аксіоматичний метод, гіпотетично-дедуктивний; історичний та логічні методи наукового дослідження, принцип діалектичної єдності історичного та логічного. Основні засади виконання, оформлення та подання (захисту) кваліфікаційних робіт Основні правила виконання, оформлення та написання наукових робіт
Методи та критерії оцінювання: Семестровий іспит: поточний контроль – 30 балів, тестування – 30 балів, задачі – 40 балів.
Рекомендована література: 1. Стеченко Д., Чмир О., Методологія наукових досліджень: підручник –К.:Знання, 2007. 2. Крушельницька О. Методологія та організація наукових досліджень : Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2006. 3. Баскаков А., Туленков Н. Методология научного исследования. – К.:МАУП, 2002.