Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
Код дисципліни: 7.172.06.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Когут У.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - мати знання щодо місця, особливостей зв’язку і його ролі в інформатизації суспільства; понять сучасного менеджменту; основ планування в галузі; складу і використання виробничих фондів зв’язку; складу послуг зв’язку і методики їх розрахунку; основ організації праці і заробітної плати; собівартості послуг зв’язку; фінансів зв’язку; методики визначення ефективності виробництва, капітальних вкладень і нової техніки зв’язку; - вміння організовувати та керувати командною роботою за напрямом професійної діяльності; - вміння презентувати результати професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит: теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж, глобальна інформаційна інфраструктура
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Економіка і управління підприємством» сприятиме формуванню та засвоєнню глибоких знань у студентів щодо: особливостей галузі зв’язку, її структури, понять капітальних та експлуатаційних витрат, основних фондів та оборотних засобів, форм, систем оплати праці, формування собівартості послуг зв’язку, прогнозуванню доходів та прибутків підприємств та оцінювання ефективності реалізації проектів у сфері телекомунікацій
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Грибик І.І. Економіка та управління підприємством: теорія і практика: навч. Посібн./ І.І. Грибик, Т.В. Кулініч, Н.В. Смолінська, Н.О.Шпак, В.Я. Гавран –Львів:Вид-во НУ «ЛП», 2014. – 428с. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с. 3. Кузьмін О.Є. та ін. Економіка інноваційного підприємства / О.Є. Кузьмін, І.Н. Пащенко, Л.І. Чернобай, А.О. Босак. Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 2009.- 456с. 4. Планування діяльності підприємств: навчальний посібник. [видання друге, доповнене і перероблене] / Н.П. Резнік, О.О. Непочатенко, Л.В. Транченко, О.М. Транченко, Р.І. Лопатюк. – К. : КиМУ, 2014. – 448 с.