Сигнали та коди в телекомунікаційних системах

Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
Код дисципліни: 7.172.06.E.018
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: доц. Гадьо Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: - особливості сигналів, які використовуються в телекомунікаційних системах; - теорію модуляції та демодуляції сигналів, що використовується в сучасних телекомунікаційних системах; - обробку сигналів в часовій, спектральній областях, кепстральну, вейвлет-обробку сигналів та зображень; - сучасні технології кодування та декодування в телекомунікаційних системах; - характеристики та параметри сигналів, які використовуються в телекомунікаційних стандартах; - кодування сигналів в телекомунікаційних стандартах; - засоби обробки сигналів в системі MATLAB; вміти: - здійснити обробку сигналів в часовій, спектральній областях, кепстральну, вейвлет-обробку сигналів та зображень; - виконати кодування та декодування заданого сигналу на основі заданого типу кодування (блокового, циклічного, згорткового); - провести аналіз завадостійкості кодування; - використовувати засоби обробки сигналів в системі MATLAB.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Теорія сигналів Кореквізити: Немає
Короткий зміст навчальної програми: Основні параметри та методи перетворень сигналів. Спектральні перетворення сигналів. Дискретне та швидке перетворення Фур’є. Кореляційний аналіз сигналів. Вейвлет-перетворення сигналів. Модуляція, демодуляція – загальні поняття. Амплітудна модуляція. Кутова модуляція. Фазова модуляція. Частотна модуляція. Квадратурна модуляція. Демодуляція модульованих сигналів. Синхронне детектування. Модуляції, що використовуються при передачі цифрової інформації. Частотна маніпуляція. Мінімальна частотна маніпуляція. Квадратурно-амплітудна маніпуляція. Демодуляція квадратурно-амплітудної маніпуляції. BPSK-модуляція. DBPSK-модуляція. QPSK-модуляція. OFDM-модуляція. Сигнальна кодова конструкція. Функції модуляції і демодуляції в пакетах прикладних програм системи MATLAB. Задачі кодування сигналів. Завадостійке кодування. Систематичні і несистематичні коди. Манчестерський код. Коди Баркера. Коди Хемінга. Код Грея. Блокові коди. Циклічні коди. Поля Галуа. Породжуючі поліноми. Згорткові коди. Формування, модуляції та кодування сигналів в стандартах IEEE 802.11. Кодування мовних сигналів. Дискретизація і квантування мовних сигналів. Компандування мовних сигналів. Фільтр лінійного передбачення. Відеокодування. Стиснення (кодування) сигналів в стандарті MPEG.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: звіти з лабораторних робіт, усне опитування – 25 балів. Підсумковий контроль: письмова та усна форма екзамену; письмова частина – 65 балів, усна частина – 10 балів.
Рекомендована література: 1. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування. – Тернопіль: ТзОВ “Тернограф”, 2012. – 576 с. 2. Ричардсон Я. Видеокодирование. H.264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения. – Москва: Техносфера, 2005. – 368 с. 3. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. – Х.: Конус, 2001. – 398 с. 4. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. Пер. с англ. С.А. Кулешова под ред. А.С. Ненашева. – Москва: Техносфера, 2006. – 856 с. 5. Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер. с англ. под ред. А.А. Бритова. – М.: ООО “Бином-Пресс”, 2006. – 656 с. 6. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций / Авторы: А.И. Солонина, Д.А. Улахович, С.М. Арбузов, Е.Б. Соловьева / Изд. 2-е испр. и перераб. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 768 с. 7. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с. 8. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. – Москва: Техносфера, 2005. – 1072 с. 9. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. – Москва: Техносфера, 2006. – 616 с. 10. Дьяконов В., Круглов В. Математические пакеты расширения. Специальный справочник. – СПб: Питер, 2001. – 480 с. 11. Рудаков П.И., Сафонов И.В. Обработка сигналов и изображений. MATLAB 5.х / Под общ. ред. к.т.н. В.Г. Потемкина. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2000. – 416 с. – (Пакеты прикладных программ; Кн. 2).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).