Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Технології та засоби телекомунікацій
Код дисципліни: 7.172.06.O.014
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор: Вус Богдан Степанович, к.т.н., доцент.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формування спеціальних знань, вміння та навиків в області розробки вбудованих мікроелектронних систем, які працюють в режимі «реального часу» і можуть мати, як наукове, так і прикладне застосування
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: : «Елементна база електронних апаратів»; «Основи проектування РЕА»; «Основи конструювання радіоелектронної апаратури»; «Програмний пакет Matlab».
Короткий зміст навчальної програми: Призначення вбудованих мікроелектронних системю Програмно-апаратне забезпечення. Рообота у режимі реального часу. Структурне проектування апаратної та програмної частин вбудованої системи. Периферійні об’єкти. Інтерфейси користувача та об’єктів. Інтерактивний режим роботи. Енергозабезпечення. Процесори з ядром mcs51 та системи на кристалі SoC. Основи програмування процесорів. Приклади вбудованих систем.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (оцінка результатів лабораторних робіт та усне опитування); контрольний захід (екзаменаційний контроль у вигляді письмових відповідей на екзаменаційні питання та усне опитування для оцінки загального рівня знань по дисципліні)
Рекомендована література: 1.Токхейм Р., Основы цифровой электроники: Пер с англ.- М.Мир. 1988 - ,392 с. 2.Карлащук В.И., Электронная лаборатория на IBM PC, – М.: «Солон-Р»,2000,506 с. 3. Хоровиц П., Хилл У., Искусство схемотехники: в 2-х т. пер с англ. – М.: Мир, 1984. 598 с. 4. Толковый словарь по вычислительным системам/ Под ред. В. Иллингуорта и др. – М.: Машиностроение, 1991, 560 с. 5. Інформаційні матеріали з мережі Internet.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).