Fundamentals of Terminology Studies

Major: Fine Arts, Decorative Art, Restoration
Code of subject: 6.023.00.M.47
Credits: 3.00
Department: Ukrainian Language
Lecturer: Tehlivets Yuliia Volodymyrivna
Semester: 4 семестр
Mode of study: денна
Learning outcomes: • Understand the main stages of development of industry and terminology in Ukraine; • The ability to identify lexical-semantic features of Ukrainian language terms; • Understand the basic aspects of Ukrainian terminology; • The ability to speak in front of an audience, following the rules of terminology and requirements of scientific style.
Required prior and related subjects: • Ukrainian language (for professional purposes)
Summary of the subject: The formation of linguistic and terminological competence for future professions, the conclusion of scientific, technical, and educational reference texts allowing for the formation of historical and current Ukrainian terminology as a subsystem of Ukrainian literary language.
Assessment methods and criteria: test: participation: 100 points (oral interviews, tests)
Recommended books: 1. Osnovy terminoznavstva: navch. Posibnyk/ S.Z. Bulyk-Verkhola, H.V. Nakonechna, Yu.V. Tehlivets'. – 3-tye vyd., dop. – L'viv: Vydavnytstvo L'vivs'koyi politekhniky, 2016. – 192 s. 2. Kochan I.M. Teoretychni zasady vyroblennya terminolohichnykh standartiv v ukrayins'kiy movi // Mova i kul'tura natsiyi. – L'viv, 1991. – S. 40-49. 3. Nakonechna H.V. Ukrayins'ka naukovo-tekhnichna terminolohiya. Istoriya i s'ohodennya. – L'viv: Kal'variya, 1999. – 110 s. 4. Terminolohichna leksyka v systemi profesiynoho movlennya: Metodychni vkazivky ta zavdannya dlya samostiynoyi roboty studentiv z kursu «Ukrayins'ka mova (za profesiynym spryamuvannyam)» / Ukl.: H.L. Voznyuk, S.Z. Bulyk-Verkhola, M.V. Hnatyuk, N.I. Holubinka, N.Z. Drivko, Z.Y. Kun'ch, O.H. Lytvyn, I.B. Mentyns'ka, H.V. Nakonechna, A.Ya. Serednyts'ka, Yu.V. Tehlivets', I.D. Shmilyk. – L'viv: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika», 2010. – 92 s.