Живопис, рисунок, скульптура, частина 2

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.052
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Брич М.Т., к.арх., ст.викл., Лясковський О.Й., ст. викл.; Климко З.В., к.арх., доц.;к.арх., доц.; Петровська Ю.Р., к.арх., доц.; Мер’є О.В., к.арх., доц.; Оконченко О.М., к. арх., доц.; Білінська О.Б., к.арх., доц.; Казанцева Т.Є., к.арх., доц.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Розуміти: особливості візуального сприйняття людиною об'єму і простору; роль застосування художніх прийомів і засобів у процесі зображення архітектурного простору; роль основ композиції, правил перспективи та теорії освітлення у реалістичному та переконливому зображенні архітектурного простору • Знати: основні категорії, методи, правила художньої передачі реальної дійсності; основні принципи конструктивної побудови, пропорції, перспективи, світлотіні, фактури, композиції тощо; закономірності побудови об'ємно-просторового образу на площині; • Уміти: переводити зорове тривимірне враження у площинне зображення; усвідомлено бачити тривимірну форму, логічно аналізувати її та грамотно відтворювати її на двомірній площині; за зовнішніми ознаками бачити конструктивну та геометричну основу форми, її архітектоніку; вести рисунок в методичній послідовності ? від загального, цілого до конкретного; на основі композиційних законів, правил перспективи, теорії освітлення, вміти реалістично та переконливо зображати дійсність, вправно трактуючи особливості зображувального об’єкта, його естетичну суть; виробити вміння охоплювати в начерках суттєве та передавати це лаконічними засобами; володіти навичками узагальнення і стилізації природних і архітектурних форм; вміти створювати з пам'яті і уяви художньо-виразні графічні образи просторових і архітектурних форм; осмислено і аналітично виділяти у зображуваних об'єктах головне і другорядне; розуміти тектонічні і ритмометричні характеристики архітектури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Архітектурна графіка та композиція, частина 1; Історія архітектури, ч.1; Живопис, рисунок, скульптура, частина 1 кореквізити: Архітектурна графіка та композиція, частина 2; Історія архітектури, ч.2; Живопис, рисунок, скульптура, частина 3
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна складається з лабораторних занять під час яких студенти послідовно засвоюють теоретичні знання і отримують практичні уміння з художніх дисциплін. Друга частина включає засвоєння основ академічного рисунку, основ роботи з кольором і пластичними матеріалами. Рисунок: короткочасні начерки черепа та анатомічної голови людини; рисунок гіпсового зліпка голови. Живопис: натюрморт (тепла або холодна гама); каскадний натюрморт (змішана гама) з побутових предметів з архітектурною деталлю (кронштейн, капітель, маска); живописні етюди інтер'єру, екстер'єру історичної споруди. Скульптура: копія складного пластично-декоративного архітектурного орнаменту; виконання рельєфу архітектурного порталу історичної споруди.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – виконання та захист лабораторних завдань, підсумковий контроль – за результатами виконання лабораторних завдань (100%).
Рекомендована література: Методичне забезпечення 1. Методичні вказівки з курсової роботи «Рисунок, живопис, скульптура», «Рисунок» для студентів I-IV курсів напрямку 6.12.01 «Архітектура» / Укл. Б.Н. Скиба, О.Й. Лясковський. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 72 с. 2. Методичні вказівки до виконання завдань з основ курсу живопису «Живопис натюрморту» для студентів спеціальності «Архітектура » / Укл. Г.Ф. Кічула. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 1993. – 12с. 3. Рисунок з натури, натюрморти з геометричних тіл, архітектурних деталей та гіпсових зліпків голови періоду Стародавньої Греції та епохи Відродження: Метод, вказівки до виконання екзаменаційних завдань і практичних занять з рисунка для абітурієнтів, слухачів підготовчого відділення та студентів молодших курсів спеціальності "Архітектура" / Уклад.: Г.Т. Кічула. -Львів: Вид. Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. - 28 с. 4. Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни"Скульпрура " для студентів І курсу напрямку 6.1201 "Архітектура".\Укл.: О.М. Винниченко, С.В. Баран. - Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2007. - 52с. 5. Академічний живопис натюрмортів: Методичні вказівки до виконання завдань з дисципліни «Живопис» для студентів II-IV курсів напрямку 6.12.01 «Архітектура» / Укл. Я. Г. Шеремета. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 24 с Базова література 1. Шевнюк О.Л. Словник термінів образотворчого мистецтва. Навч. посіб: Вид. 2-ге, виправлене і доповнене. -К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. - 100с. 2. Кайдановська О. О. Образотворча підготовка архітекторів у вищому навчальному закладі: монографія, Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013, 368 с. 3. Клименюк Т.М. Креслення, рисунок, композиція [Текст]: навч. посіб. / Т. М. Клименюк. - Л.: Вид-во Львів, політехніки, 2012. - 342 с. 4. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти / Кириченко М.А., Кириченко І.М. – К. : Вища шк., 2002. – 190 с. 5. Claire Watson Garcia. Drawing for the Absolute and Utter Beginner, Revised: 15th Anniversary Edition Paperback. Publisher ?: ? Watson-Guptill. 2018. 192 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).