Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.089
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол.наук, доц. Василишин Ігор Петрович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміння реалізовувати вимоги Конституції України та інших законодавчих актів щодо державності української мови і використання її у професійному спілкуванні. • Володіння здатністю до писемної та усної комунікації державною мовою, навичками культури мовлення, нормами української літературної мови. • Здатність логічно та грамотно висловлювати думки в процесі професійного спілкування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Історія державності та культури України
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення стилістично-практичних аспектів сучасної української літературної мови. Студенти вчаться реалізовувати вимоги Конституції України та інших законодавчих актів щодо державності української мови і використання її у професійному спілкуванні; набувають навичок нормативної писемної та усної комунікації державною мовою, опановують основні засади культури мовлення, норми української літературної мови; вчаться логічно та грамотно висловлювати думки в процесі професійного спілкування.
Методи та критерії оцінювання: іспит, поточний контроль – 40 балів, екзаменаційна робота 60 балів.
Рекомендована література: 1) Вознюк Г. Л., Булик-Верхола С. З., Василишин І. П., Гнатюк М. В., Ментинська І. Б., Шмілик І. Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). За новою програмою: навч. посібник-практикум. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. 324 с. 2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник. 2-е вид., доповн. і випр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 236 с. 3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. К.: Знання, 2010. 211 с. 4) Фаріон І. Мовна норма: пошук істини: навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255 с.