Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.114
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Микола Валентинович Бевз - д. арх., проф. Максим Романович Ясінський - к. арх., ст. вик.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення цієї дисципліни студент отримає базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін, здобуде компетентність у використанні підходів проектування при роботі з історичним середовищем та розуміння суті концепту пам’ятки, здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень, розумітиме та вмітиме використати основні актуальні тенденції та підходи охорони архітектурно-містобудівної спадщини; Підчас вивчення цієї навчальної дисципліни студентздобуде такі компетентності: Загальні: - Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами - Розуміння механізму охорони пам’яток на міжнародному та національному рівнях. Фахові: - Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; - Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів; - Здатність застосовувати фахові знання для аналізу заданих особливостей об’єкта - Здатність ідентифікувати архітектурно-містобудівну спадщину; - Вміння вирізняти проблеми розвитку історичного архітектурно-містобудівного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія мистецтва Історія архітектури та містобудування Основи містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Цей предмет призначений дати студентам розуміння цінності пам’яток архітектури та містобудування, а також переваг та причин для їх збереження та розвитку. В межах цього курсу роз’яснюються вимоги до збереження пам’яток, методи, підходи та принципи яких слід дотримуватись при діяльності в історично-сформованому архітектурному середовищі з метою його розвитку на засадах спадкоємності. Також наведено методику виконання науково-проектної документації для архітектурно-містобудівної діяльності у історичному середовищі
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни забезпечується результатами екзаменаційного оцінювання за всіма темами та якості виконання графічної роботи.
Рекомендована література: 1. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» – К.: Мінрегіонбуд, 2018. – 187 с. 2. ДБН В.2.2-15-2005: Житлові будинки. Основні положення. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2005. – 76 с. 3. ДБН В.2.3-5-2001: Вулиці та дороги населених пунктів. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2001. – 102 с. 4. ДБН В.3.2-1-2004: Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info-build.com.ua/normativ 5. ДБН Б.2.2-3-2012: Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту / Мінрегіонбуд України. – Видання офіційне. – К.: ДП “Укрархбудінформ”: Мінрегіонбуд України, 2012. – 13 с. 6. ДБН Б.2.2-2-2008: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2008. 7. Державний реєстр нерухомих пам'яток України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244910406 8. Земельний кодекс України. 9. Конституція України. [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 10. Міжнародна хартія з охорони історичних міст, 1987 р. // Охорона культурної спадщини: Збірник міжнародних документів. – К.: АртЄк, 2002. – С. 75 – 77. 11. Про благоустрій населених пунктів: Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2807-15. 12. Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua 13. Про затвердження Списку історичних населених місць України: Постанова Кабінету Міністрів України. – 2001 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/878-2001-%D0%BF 14. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України. – 1999 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1359-14 15. Про міжнародні договори України: Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1906-15 16. Про охорону культурної спадщини: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – 24 с. 17. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/3038-17 18. The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. – Athens, 1931. – [Ел. ресурс]. – Реж. доступу: http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/167-the-athens-charter-forthe-restoration-of-hist oric-monuments 19. The Nara Document On Authenticity. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://whc.unesco.org/events/gt-zimbabwe/nara.htm. 20. The Riga Charter on Authenticity and Historical Reconstruction in Relationship to Cultural Heritage. – Riga, 2000. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.halles-altesrathaus.de/de/aktuelles. 21. The Venice Charter: International Charter for Conservation and Restoration of Monuments and Sites. – Venice, 1964. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iflaclc.org/guidance/ICOMOS-VeniceCharter-1964.pdf..
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.366
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Ростислав Богданович Гнідець - к.арх., доцент Леся Ярославівна Чень - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Юлія Вячеславівна Фролова - к.арх., асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни полягає у ознайомлені студентів-бакалаврів з методикою виконання проекту реконструкції житлових одно- та багато родинних будинків, переважно 2-3 поверхи, що розташовуються у історично сформованому міському середовищі. В результаті вивчення дисципліни студент-бакалавр повинен вміти: виконувати обміри (кроки) архітектурної будівлі; проаналізувати існуюче функціональне навантаження будівлі та розробляти пропозиції щодо вдосконалення та зміни функції; розробляти генеральний план ділянки; планувати кінцевий результат (архітектурно-естетичний образ та функцію завершеного об'єкта) та виконувати креслення проекту реконструкції будівлі в необхідному обсязі та згідно із завданням. Студент також знатиме: методи проведення перед проектних досліджень будівлі; методи композиційного аналізу та системи пропорціонування в архітектурі; методику проведення реконструкційних робіт; історичні архітектурні конструкції та сучасні будівельні матеріали і технології; стадійність проектних робіт та види виробничих робіт, що застосовуються в реконструкції архітектурних об'єктів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування житлових будівель Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (Курсовий проект)" дає студентам базові знання методики виконання проектів реконструкції житлових будинків. В результаті вивчення дисципліни та виконання курсового проекту студент ознайомлюється з методами проведення передпроектних досліджень: архітектурні обміри, фотофіксація, замальовки, тощо; методами композиційного аналізу та системи пропорціонування при побудові архітектурної композиції фасадів, методами натурного обстеження та визначення технічного стану будівлі; методами проектування реконструкційних робіт з добудовою, надбудовою, переплануванням та пристосуванням до нових функцій будівлі. Студент на підставі виявлених недоліків у планувальних рішеннях та технічному стані існуючої будівлі вчиться розробляти власні проектні рішення. Для цього застосовуються знання історичних конструкцій, матеріалів та будівельних технік, а також знання прийомів використання нових технологічних рішень та сучасних будівельних матеріалів при реконструкційних роботах. Студент отримує базові знання щодо проектування благоустрою прибудинкових територій та внутрішних дворів багатоквартирних будинків з виділеною ділянкою.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами виконаного курсового проекту, що складається з графічної частини та пояснювальної записки.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Реконструкція житлового будинку в сформованому міському середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, М. В. Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 17 с. 2. Будинок-вставка в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, Р. Б. Гнідець, Л. Я. Чень. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 37 с. 3. Малоповерховий житловий будинок в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: М.В.Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 20 с. Рекомендована література Базова 1. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. - Київ. «Діпромісто». 2019. 2. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 3. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. реконструкція та капітальний ремонт. – Киїів. «НДІпроектреконструкція». 2009 4. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. Допоміжна 1. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 2. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.238
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Ростислав Богданович Гнідець - к.арх., доцент Леся Ярославівна Чень - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Юлія Вячеславівна Фролова - к.арх., асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни полягає у ознайомлені студентів-бакалаврів з методикою виконання проекту реконструкції житлових одно- та багато родинних будинків, переважно 2-3 поверхи, що розташовуються у історично сформованому міському середовищі. В результаті вивчення дисципліни студент-бакалавр повинен вміти: виконувати обміри (кроки) архітектурної будівлі; проаналізувати існуюче функціональне навантаження будівлі та розробляти пропозиції щодо вдосконалення та зміни функції; розробляти генеральний план ділянки; планувати кінцевий результат (архітектурно-естетичний образ та функцію завершеного об'єкта) та виконувати креслення проекту реконструкції будівлі в необхідному обсязі та згідно із завданням. Студент також знатиме: методи проведення перед проектних досліджень будівлі; методи композиційного аналізу та системи пропорціонування в архітектурі; методику проведення реконструкційних робіт; історичні архітектурні конструкції та сучасні будівельні матеріали і технології; стадійність проектних робіт та види виробничих робіт, що застосовуються в реконструкції архітектурних об'єктів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування житлових будівель Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (Курсовий проект)" дає студентам базові знання методики виконання проектів реконструкції житлових будинків. В результаті вивчення дисципліни та виконання курсового проекту студент ознайомлюється з методами проведення передпроектних досліджень: архітектурні обміри, фотофіксація, замальовки, тощо; методами композиційного аналізу та системи пропорціонування при побудові архітектурної композиції фасадів, методами натурного обстеження та визначення технічного стану будівлі; методами проектування реконструкційних робіт з добудовою, надбудовою, переплануванням та пристосуванням до нових функцій будівлі. Студент на підставі виявлених недоліків у планувальних рішеннях та технічному стані існуючої будівлі вчиться розробляти власні проектні рішення. Для цього застосовуються знання історичних конструкцій, матеріалів та будівельних технік, а також знання прийомів використання нових технологічних рішень та сучасних будівельних матеріалів при реконструкційних роботах. Студент отримує базові знання щодо проектування благоустрою прибудинкових територій та внутрішних дворів багатоквартирних будинків з виділеною ділянкою.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами виконаного курсового проекту, що складається з графічної частини та пояснювальної записки.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Реконструкція житлового будинку в сформованому міському середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, М. В. Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 17 с. 2. Будинок-вставка в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, Р. Б. Гнідець, Л. Я. Чень. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 37 с. 3. Малоповерховий житловий будинок в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: М.В.Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 20 с. Рекомендована література Базова 1. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. - Київ. «Діпромісто». 2019. 2. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 3. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. реконструкція та капітальний ремонт. – Киїів. «НДІпроектреконструкція». 2009 4. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. Допоміжна 1. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 2. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.290
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Ростислав Богданович Гнідець - к.арх., доцент Леся Ярославівна Чень - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Юлія Вячеславівна Фролова - к.арх., асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни полягає у ознайомлені студентів-бакалаврів з методикою виконання проекту реконструкції житлових одно- та багато родинних будинків, переважно 2-3 поверхи, що розташовуються у історично сформованому міському середовищі. В результаті вивчення дисципліни студент-бакалавр повинен вміти: виконувати обміри (кроки) архітектурної будівлі; проаналізувати існуюче функціональне навантаження будівлі та розробляти пропозиції щодо вдосконалення та зміни функції; розробляти генеральний план ділянки; планувати кінцевий результат (архітектурно-естетичний образ та функцію завершеного об'єкта) та виконувати креслення проекту реконструкції будівлі в необхідному обсязі та згідно із завданням. Студент також знатиме: методи проведення перед проектних досліджень будівлі; методи композиційного аналізу та системи пропорціонування в архітектурі; методику проведення реконструкційних робіт; історичні архітектурні конструкції та сучасні будівельні матеріали і технології; стадійність проектних робіт та види виробничих робіт, що застосовуються в реконструкції архітектурних об'єктів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування житлових будівель Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (Курсовий проект)" дає студентам базові знання методики виконання проектів реконструкції житлових будинків. В результаті вивчення дисципліни та виконання курсового проекту студент ознайомлюється з методами проведення передпроектних досліджень: архітектурні обміри, фотофіксація, замальовки, тощо; методами композиційного аналізу та системи пропорціонування при побудові архітектурної композиції фасадів, методами натурного обстеження та визначення технічного стану будівлі; методами проектування реконструкційних робіт з добудовою, надбудовою, переплануванням та пристосуванням до нових функцій будівлі. Студент на підставі виявлених недоліків у планувальних рішеннях та технічному стані існуючої будівлі вчиться розробляти власні проектні рішення. Для цього застосовуються знання історичних конструкцій, матеріалів та будівельних технік, а також знання прийомів використання нових технологічних рішень та сучасних будівельних матеріалів при реконструкційних роботах. Студент отримує базові знання щодо проектування благоустрою прибудинкових територій та внутрішних дворів багатоквартирних будинків з виділеною ділянкою.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами виконаного курсового проекту, що складається з графічної частини та пояснювальної записки.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Реконструкція житлового будинку в сформованому міському середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, М. В. Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 17 с. 2. Будинок-вставка в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, Р. Б. Гнідець, Л. Я. Чень. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 37 с. 3. Малоповерховий житловий будинок в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: М.В.Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 20 с. Рекомендована література Базова 1. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. - Київ. «Діпромісто». 2019. 2. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 3. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. реконструкція та капітальний ремонт. – Киїів. «НДІпроектреконструкція». 2009 4. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. Допоміжна 1. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 2. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (курсовий проєкт)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.328
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Ростислав Богданович Гнідець - к.арх., доцент Леся Ярославівна Чень - к.арх., доцент Ігор Юрійович Бокало - к.арх., ст.викладач Максим Романович Ясінський - к.арх., ст.викладач Ірина Ігорівна Погранична - к.арх., асистент Юлія Вячеславівна Фролова - к.арх., асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни полягає у ознайомлені студентів-бакалаврів з методикою виконання проекту реконструкції житлових одно- та багато родинних будинків, переважно 2-3 поверхи, що розташовуються у історично сформованому міському середовищі. В результаті вивчення дисципліни студент-бакалавр повинен вміти: виконувати обміри (кроки) архітектурної будівлі; проаналізувати існуюче функціональне навантаження будівлі та розробляти пропозиції щодо вдосконалення та зміни функції; розробляти генеральний план ділянки; планувати кінцевий результат (архітектурно-естетичний образ та функцію завершеного об'єкта) та виконувати креслення проекту реконструкції будівлі в необхідному обсязі та згідно із завданням. Студент також знатиме: методи проведення перед проектних досліджень будівлі; методи композиційного аналізу та системи пропорціонування в архітектурі; методику проведення реконструкційних робіт; історичні архітектурні конструкції та сучасні будівельні матеріали і технології; стадійність проектних робіт та види виробничих робіт, що застосовуються в реконструкції архітектурних об'єктів. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. фахових: • Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; • Базові знання в галузі архітектури і містобудування, необхідні для освоєння професійно-орієнтованих дисциплін; • Компетентність у сучасних архітектурних теоріях та доктринах; • Компетентність у сучасних концепціях у містобудуванні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Основи архітектурного проектування Архітектурна графіка та композиція Архітектурні конструкції Архітектурне проектування житлових будівель Історія містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна "Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури (Курсовий проект)" дає студентам базові знання методики виконання проектів реконструкції житлових будинків. В результаті вивчення дисципліни та виконання курсового проекту студент ознайомлюється з методами проведення передпроектних досліджень: архітектурні обміри, фотофіксація, замальовки, тощо; методами композиційного аналізу та системи пропорціонування при побудові архітектурної композиції фасадів, методами натурного обстеження та визначення технічного стану будівлі; методами проектування реконструкційних робіт з добудовою, надбудовою, переплануванням та пристосуванням до нових функцій будівлі. Студент на підставі виявлених недоліків у планувальних рішеннях та технічному стані існуючої будівлі вчиться розробляти власні проектні рішення. Для цього застосовуються знання історичних конструкцій, матеріалів та будівельних технік, а також знання прийомів використання нових технологічних рішень та сучасних будівельних матеріалів при реконструкційних роботах. Студент отримує базові знання щодо проектування благоустрою прибудинкових територій та внутрішних дворів багатоквартирних будинків з виділеною ділянкою.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка за предмет встановлюється за результатами виконаного курсового проекту, що складається з графічної частини та пояснювальної записки.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення 1. Реконструкція житлового будинку в сформованому міському середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, М. В. Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 17 с. 2. Будинок-вставка в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: Ю. Р. Диба, Р. Б. Гнідець, Л. Я. Чень. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 37 с. 3. Малоповерховий житловий будинок в історично сформованому середовищі. Методичні вказівки до курсового проекту. / Укл.: М.В.Демків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 20 с. Рекомендована література Базова 1. ДБН Б.2.2-12:2019. Планування і забудова територій. - Київ. «Діпромісто». 2019. 2. ДБН В.2.2-15:2019. Житлові будинки. Основні положення. – Київ. «КиївЗНДІЕП». 2019. 3. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. реконструкція та капітальний ремонт. – Киїів. «НДІпроектреконструкція». 2009 4. Петер Нойферт, Людвиг Нефф. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с немецкого. – Москва, «Архитектура-С», 2008. – 264с. Допоміжна 1. Avi Friedman. Innovative houses. Concept for Sustainable Living. – London, Laurence King Publishing Ltd. 2013. 2. Wentling, James W. Housing by lifestyle: the component method of residential design. Second edition. ISBN 0-07-069293-9. - USA. McGraw-Hill, Inc. 1995.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).