Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.O.383
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Юрій Ярославович Дубик - доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Цей пердмет спрямований на засвоєння та вдосконалення навиків застосовування програмних засобів, сучасних ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач. Володіння знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм. Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проекти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія архітектури Архітектурне проектування житлових будівель Дизайн архітектурного середовища Архітектурні конструкції Архітектурне проектування громадських будівель та споруд Основи містобудування та ландшафтна архітектура Містобудівне проектування Архітектурне проектування інтер'єрів Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури Багатофункціональний архітектурний комплекс Архітектурне проектування середовища Технологія проектного процесу в архітектурній діяльності
Короткий зміст навчальної програми: Під час практики необхідно оволодіти знаннями нормативної бази архітектурного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм; сформувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Методи та критерії оцінювання: Залік - 100
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальність 191 Архітектура та містобудування) / Укл.: Демків М.В., Петрик В.М., Ясінський М.Р., Погранична І.І.,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 30 с. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 4. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 5. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. .
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.266
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Грицюк_Л_С
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Застосовувати програмні засоби, сучасні ІТ-технології, інформаційні ресурси у процесі вирішення дослідницьких та проектних архітектурно-містобудівних задач. 2. Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм. 3. Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проекти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій. 4. Формувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи архітектурного проектування, частина 1. Архітектурне проектування житлового будинку середньої поверховості
Короткий зміст навчальної програми: Під час практики необхідно оволодіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм; сформувати дані передпроектного аналізу архітектурно-містобудівних об’єктів та територій, відведених під забудову, реконструкцію чи реставрацію
Методи та критерії оцінювання: Залік - 100
Рекомендована література: 1.Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Пер. с англ. – М.: ООО «Магма», 2004. – 544с.: ил. 2. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера [Текст]: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. завед. архитектурного и дизайнерского профиля / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2005. – 157 с. 3. Стиль и интерьер в вашем доме [Текст] / авт.-сост. Ю. А. Ткаченко. – Х.: Фактор, 2007. – 128 с. 4. Design and equipment for restaurants and foodservice: a management view / Costas Katsigris, Chris Thomas. – 3rd ed. New Jersey. John Wiley & Sons, Inc, 2009. – 622 p. 5. Space planning for commercial and residentional interiors /SAM KUBBA, Ph.D. McGRAW-HILL, 2003. – 544 p.

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.O.307
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., асист. Данилко Наталія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Зміст дисципліни “Практика за темою дипломного проекту” визначається головним чином передбачуваною темою дипломного проекту спеціаліста. Планування і проведення досліджень узгоджується також з керівниками дипломних проектів спеціаліста. Студент має зібрати теоретичні і практичні відомості за темою дипломного проекту, узагальнити інформацію та сформулювати висновки щодо її застосування у дипломному проекті. У процесі проходження практики передбачається використання теоретичних і емпіричних методів дослідження містобудівних об’єктів та представлення результатів у текстовій і графічній формі. Переддипломна практика є завершальним етапом навчально-виховного процесу і базується на знаннях, уміннях і навиках, отриманих студентом у процесі навчання та попередніх практик.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни “Практика за темою дипломного проекту” визначається головним чином передбачуваною темою дипломного проекту спеціаліста. Планування і проведення досліджень узгоджується також з керівниками дипломних проектів спеціаліста. Студент має зібрати теоретичні і практичні відомості за темою дипломного проекту, узагальнити інформацію та сформулювати висновки щодо її застосування у дипломному проекті. У процесі проходження практики передбачається використання теоретичних і емпіричних методів дослідження містобудівних об’єктів та представлення результатів у текстовій і графічній формі. Переддипломна практика є завершальним етапом навчально-виховного процесу і базується на знаннях, уміннях і навиках, отриманих студентом у процесі навчання та попередніх практик.
Методи та критерії оцінювання: Письмова доповідь (80%) Усна доповідь (20%)
Рекомендована література: Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. Б. С. Посацький, Є. І. Король, Г. Є. Кознарська. Архітектурний образ міста. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. Ю. В. Ідак, Т. М. Клименюк, О. Й. Лясковський. Основи об'ємно-просторової композиції Друге видання, доповнене. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020.

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.265
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.O.345
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є засвоєння отриманих в процесі навчання загальних і фахових компетенцій і вміння їх застосовувати для виконання конкретних завдань, набуття і розвиток навичок науково-дослідної праці (теоретичні та емпіричні методи збору та узагальнення інформації) та формулювання висновків щодо застосування зібраної інформації у дипломному проекті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи передбачає поглиблення та розширення теоретичних знань та практичних навичок, отриманих впродовж навчання на першому (бакалаврському) рівні. У процесі проходження практики передбачається використання теоретичних і емпіричних методів дослідження архітектурних об’єктів та представлення результатів у текстовій і графічній формі.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік – 100 б.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», спец. 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк, О.В. Проскуряков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 24 с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Методичні вказівки до виконання графічної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк. – Львів, 2016. – 32 с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.