Філософія

Спеціальність: Мікро- та наносистеми Інтернету речей
Код дисципліни: 6.153.03.O.028
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: К. ф. н., доцент Чурсінова О.Ю.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Розвинути у студентів навички самостійного виявлення та розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити у студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення. Одне із провідних завдань курсу полягає у роз’ясненні причин підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення міжлюдських стосунків у сучасному суспільстві.
Завдання: загальні компетентності: КЗ 1.Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень, усвідомити цінність і значення потреби у самовдосконаленні, оцінити світоглядні, соціальні та моральні позиції інших людей та сформулювати підстави власної виправданої позиції; КЗ 2. Уміння поєднувати свою позицію та інтереси з позиціями та інтересами інших людей, розуміти міру своєї відповідальності за те, що відбувається з іншими людьми та природою, за долю майбутнього. КЗ 3. Володіти культурою мислення, здатністю узагальнювати, аналізувати, вмінням логічно, аргументовано і чітко вибудовувати усне і писемне мовлення. Набуття навичок гнучкого мислення, вміння ставити питання і шукати способи їх вирішення, розглядати парадокси, альтернативи, суперечності. КЗ 4. Уміння бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на міжіндивідуальну комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях; КЗ 5. Здатність продукувати нові ідеї, виділяти перспективні тенденції на основі аналізу інформації з різних джерел, проявляти креативність, здатність до системного, послідовного, цілісного мислення. КЗ 6. Вміння орієнтуватися в найбільш загальних філософських проблемах буття, пізнання, цінностей, свободи та сенсу життя як основи формування культури громадянина і майбутнього спеціаліста КЗ 7. Здатність визначати світоглядні позиції суспільного та індивідуального планів та використовувати їх для планування адекватних дій в суспільстві та в міжіндивідуальних взаєминах, сформувати світоглядні, моральні, естетичні установки та ціннісні орієнтації, необхідні для активної діяльності у професійній сфері та у всіх інших сферах життя суспільства, адекватної оцінки стану і перспектив його можливого розвитку. фахові компетентності: КС 1. Ґрунтовні знання фундаментальних положень філософії в обсязі, необхідному для професійної діяльності; КС 2. Базові знання понять, теорій і методів, необхідних для вивчення і розуміння особливостей людської життєдіяльності та їх використання як у професійній сфері, так і в повсякденних життєвих практиках; КС 3. Вміння проявляти творчу активність, ініціативу, відповідальність в процесі вирішення професійних завдань; КС 4. Здатність використовувати основні положення і методи гуманітарних наук при вирішенні соціальних та професійних завдань; КС 5. Вміння виявляти в процесі професійної діяльності соціально значущі проблеми, аналізувати і їх розв’язувати. КС 6. Орієнтуватися в умовах частої зміни технологій у професійній діяльності, а також в соціальних і етичних проблемах, пов'язаних з розвитком і використанням досягнень науки, техніки і технологій.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: • соціально-історичне призначення філософії та особливості побудови світоглядних знань; • основні періоди розвитку світової та української філософії, час і передумови виникнення філософських парадигм; • вихідні ідеї видатних представників світової та української філософії та їх життєву значущість; • провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватись в їх змісті; • значення основних філософських термінів. вміти: • співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; • порівнювати частково наукові та філософські бачення певних проблем; • якісно опрацювати вибрані уривки філософських першоджерел. • вміти аналізувати проблеми життя із використанням філософських понять та категорій; • формувати власну філософську позицію зі світоглядних питань;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. -Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Філософії» є базовою нормативною дисципліною для більшості спеціальностей НУ «Львівська політехніка». Має провідне значення в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівців різних напрямів та спеціальностей. Зміст, методи викладання, самостійна робота, форми проміжного і підсумкового контролю мають забезпечити ефективне виконання завдань з формування розуміння у студентів передумов та специфіки існування філософської парадигми, усвідомлення студентами місця філософії в культурі людства та їхнього життя зокрема. Зміст програми спрямований на вивчення історії філософських пошуків та віднайдень граничних орієнтирів людського буття, поетапного історичного становлення культури людського мислення, форм та рівнів людської пізнавальної діяльності, поглиблене осмислення буття, історії та культури, фундаментальних вимірів та цінностей людського буття. Програма спрямована на забезпечення академічної підготовки студентів.
Опис: Філософія як інтелектуальна форма освоєння світу людиною, Антична філософія, Філософія європейського середньовіччя та Відродження, Філософія Нового часу, Німецька класична філософія, Перехід від класичної філософії до некласичної, Сучасна некласична філософія, Історія української філософії, Проблема буття у філософії, Свідомість як філософська проблема, Пізнання: його структура та динаміка, Людина та її буття як предмет філософського осмислення, Філософія особистості, Філософія історії, Соціальна філософія, Культура і цивілізація
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування на семінарських заняттях; • оцінювання якості знань під час дискусій згідно планів семінарів; • заслуховування фіксованих доповідей на семінарських заняттях; • захист реферату; • оцінювання виконаних індивідуальних завдань (задачі, вправи, контрольні роботи); • оцінювання виконання проміжних тестових завдань; • письмові диктанти з теорії; • презентації та візуалізації; • проведення підсумкового іспиту, що складається з письмової та усної складової;
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи і доповіді на семінарах, тести. - Підсумковий контроль (60%): іспит.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. – Львів, 2008. 2. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу. XVII-XVIII ст. – К., 2000. 3. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 2001. 4. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії. – К., 1998. 5. Татаркевич Вл. Історія філософії. – Т.1-3. – Львів, 1998-1999. 6. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. Пер. з нім. Вахтанґа Кебуладзе. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2018. - 544 с. 7. Чижевський Дм. Нариси історії філософії на Україні. – К., 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).