Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.013
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: Пура Ярослав Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовно-стилістичних знань, вироблення навичок культури професійного мовлення й оволодіння нормами літературної мови, ознайомлення з науковими основами орфографії та пунктуації, підвищення рівня грамотності, опрацювання ділових паперів і засобів професійного спрямування.
Завдання: -донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідеї, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації державною мовою. - збір, інтерпретація та застосування інформації українською мовою. - спілкування з професійних питань державною мовою усно та письмово.
Результати навчання: результати навчання: 1. Знання: Концептуальні наукові та практичні знання з української мови (за професійним спрямуванням), а саме: • основні принципи та засоби професійного спілкування українською мовою; • основи ведення ділової документації державною мовою; • комунікативно-соціальні функції української мови; • специфіка функціональних стилів сучасної української літературної мови; • основи термінології спеціальності. 2. Уміння і навички: поглиблені когнітивні та практичні уміння й навички з культури мовлення і норм української літературної мови, майстерність щодо їх застосування у професійній діяльності, як-от: • ясно і точно висловлювати думки; • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси; • застосовувати принципи і засоби професійного спілкування; • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, готувати належно оформлені основні зразки ділових паперів; • використовувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування державною мовою з прикладною метою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення стилістично-практичних аспектів сучасної української літературної мови. Студенти вчаться реалізовувати вимоги Конституції України та інших законодавчих актів щодо державності української мови і використання її у професійному спілкуванні; набувають навичок нормативної писемної та усної комунікації державною мовою, опановують основні засади культури мовлення, норми української літературної мови; вчаться логічно та грамотно висловлювати думки в процесі професійного спілкування.
Опис: 1. Мова як суспільне явище. Державотворча роль мови. Функції мови. Мовна ситуація в Україні. Походження української мови. Українська мова серед інших мов світу. 2. Національна мова та її форми. Літературна мова. Діалект. Жаргон. Мовна норма. Стилі сучасної української мови. 3. Діловий стиль як один із стилів літературної мови. Поняття етики ділового спілкування. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів. 4. Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки. Мовленнєвий етикет. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів тощо. 5. Спеціальна термінологія і професіоналізми. Точність і доречність Лексичні засоби професійного мовлення. Багатозначність, омонімія, синонімія, антонімія, паронімія. Лексика української мови з погляду її походження та зі стилістичного погляду. 6. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. професійного мовлення. Типи термінологічних словників.Складні випадки вживання термінів. 7. Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфоепічні словники. Засоби милозвучності. 8. Акцентологічні норми. Орфографічні норми. 9. Граматичні категорії іменника у професійному мовленні. 10. Граматичні категорії прикметника у професійному мовленні. 11. Функціонування числівника у професійному мовленні. 12. Дієслово у професійному мовленні. 13.Прислівник та службові частини мови у професійному мовленні. 14. Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. 15. Пунктуаційні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.
Методи та критерії оцінювання: Завдання у тестовій формі – 20 балів; Письмові індивідуальні роботи – 20 балів; Самостійні та контрольні роботи – 60 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів відбувається на підставі таких критеріїв: • правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять); • ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійність міркувань; • рівень використання наукових (теоретичних) знань; • вміння використовувати засвоєний теоретичний матеріал під час виконання творчих практичних завдань. • відповіді студентів оцінюють з погляду логічності, чіткості, виразності викладу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Вознюк Г. Л., Булик-Верхола С. З., Василишин І. П., Гнатюк М. В., Ментинська І. Б., Шмілик І. Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). За новою програмою: навч. посібник-практикум. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. 324 с. 2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник. 2-е вид., доповн. і випр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 236 с. 3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. К.: Знання, 2010. 211 с. 4) Фаріон І. Мовна норма: пошук істини: навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).