Технологічні основи електроніки

Спеціальність: Електроніка
Код дисципліни: 6.171.00.O.016
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Електронна інженерія
Лектор: Д.т.н., проф. Стахіра Павло Йосипович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у ознайомлені студентів з основними технологічними процесами сучасної електроніки; ознайомлені з процесом технологічної підготовки виробництва; підготовці студентів до праці в якості технологічних працівників середньої ланки/ майстра, технолог зміни; поглиблені знання студента в галузі електронного матеріалознавства і сучасних методів дослідження в умовах виробництва.
Завдання: ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. ФК6. Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання, дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень. ФК7. Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструкцій пристроїв та систем електроніки. ФК 10.Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості функціонування пристроїв та систем електроніки.
Результати навчання: РН1. ЗН.4. Оцінювати характеристики та параметри матеріалів електронної техніки, розуміти основи твердотільної електроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, перетворювальної та мікропроцесорної техніки. РН2. ЗН.17. Застосовувати експериментальні навички (знання експериментальних методів та порядку проведення експериментів) для перевірки гіпотез та дослідження явищ електроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, планувати, складати схеми; аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. РН3. УМ2. Оцінювати предмет навчальної діяльності, визначити загальну мету і конкретні задачі, вибирати адекватні засоби їх розв’язання для досягнення результату, здійснювати необхідний самоконтроль, використовувати довідкову літературу і технічну документацію, розвивати та застосовувати у професійній діяльності свої творчі та організаційні здібності, організувати робоче місце, планувати робочий час. РН4. УМ.10. Проводити випробування, експериментальні дослідження властивостей матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки; проводити вимірювання параметрів та компонентів електронної техніки, розроблення програм випробовувань електронної техніки. РН5. КОМ2. Використання комунікативної компетентності для ефективної взаємодії в різних сферах спілкування; відбір і систематизація інформаційних матеріалів з метою спілкування у професійній сфері. РН6. АіВ2. Відповідальне ставлення до професійних обов’язків та виконуваних робіт, самостійність у прийнятті і виконанні рішень в процесі подолання навчальних труднощів, спираючись на власний досвід творчого розв’язання поставлених проблем. РН7. АіВ3. Самостійність при опрацюванні, інтерпретації та узагальненні даних, відповідальність за оперативність, точність і достовірність подачі інформації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Фізика. Технологія електронної техніки. Кореквізити: Матеріали електронної техніки Фізичні основи електронної техніки
Короткий зміст навчальної програми: Програма навчальної дисципліни укладена для студентів інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки, які навчаються за спеціальністю Електроніка. Навчальна дисципліна присвячена вивченню основам технології створення електронних схем. Викладаються основні електрофізичні параметри та характеристики матеріалів, структура, використання для електронних приладів, напівпровідникових та гібридних мікросхем. Розглядаються напрями розвитку, нові перспективні технології: наноструктурні, квантововимірні, композитні.
Опис: Основні етапи розвитку електроніки. Роль технології в розвитку електронної техніки. Загальна характеристика сучасного стану технології виробництва електронних приладів і пристроїв. Основи теорії будови та росту кристалів. Основи фізики вакууму Методи одержання, очищення, легування монокристалічних матеріалів та механічна обробка напівпровідникових матеріалів. Технологія напівпровідникових та діелектричних підкладок. Фізико-хімічні методи обробки поверхні напівпровідникових підкладок. дифузія в напівпровідниках Технологія епітаксії. Іонна імплантація.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: контрольні, лабораторні та практичні роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (30%). Підсумковий контроль: екзамен (70%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (30 балів): Лабораторні роботи – 15 балів Практичні заняття - 15 балів Екзаменаційний контроль (70 балів): письмова компонента – 50 балів усна компонента – 20 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Готра З.Ю. Технологія електронної техніки: підручник для вузів. – Львів: Видавництво НУ «ЛП», в 2 т., 2009. – 888 с. 2. Опанасюк Н.М. Технологічні основи електроніки (практикуми): навчальний посібник /Н.М.Опанасюк, Л.В.Однодворець, А.О.Степаненко, С.І.Проценко. - Суми: Сумський державний університет, 2013.- 105 с. 3. З.Готра, І.Григорчак, Б.Лукіянець, І.Большакова, П.Стахіра, Л.Політанський; за редакцією З.Готри, Наноелектроніка, - Львів: Ліга – Прес, 2009, - 341с. 4. Ігумнов Д.В. Основи мікроелектроніки / Д.В. Ігумнов, Г.В. Корольов, І.С. Громов.– Київ: Вища школа, 2004. – 252 с. 5. Прищепа М.М. Мікроелектроніка: в 3 ч. / М.М. Прищепа, В.П. Погребняк. - Київ: Вища школа. - Ч.1. Елементи мікроелектроніки.- 2004. - 432 с. Закалик Л.І. Основи мікроелектроніки / Л.І. Закалик, Р.А. Ткачук.– Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, 1998.- 352 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).